Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

REMISS Publicerad

I promemorian föreslås dels en utökad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU), dels en nedsättning av den allmänna löneavgiften med 10 procentenheter för ersättningar till personer med sådant arbete. Sammantaget kan dessa nedsättningar uppgå till maximalt 20 procentenheter av det som i dagligt tal kallas arbetsgivaravgifterna (31,42 %).

För nedsättningarna föreslås dock ett tak. Nu gällande tak, avseende arbetsgivaravgifter, uppgår till 230 000 kr och föreslås höjas till 450 000 kr per månad och koncern – då sammantaget för arbetsgivaravgifts- och löneavgiftsnedsättningarna. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget, men ger vissa kritiska synpunkter.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/03515/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

137/2019