Promemorian Genomförandet av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU 

REMISS Publicerad

Förslaget syftar till att implementera rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 oktober 2017 om skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska unionen. Direktivet innehåller bestämmelser för att lösa fall av dubbelbeskattning vid en tvist mellan medlemsstater om tolkning och tillämpning av skatteavtal. Målsättningen är ett effektivt förfarande med stärkta rättigheter och möjligheter för skattebetalaren att uppnå bindande resultat inom en bestämd tidshorisont.


Svenskt Näringsliv är mycket positiva till att direktivet nu ska implementeras i svensk rätt, men ger vissa specifika synpunkter på förslaget.

 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2019/00521/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

30/2019