Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv välkomnar åtgärder som sänker kostnaderna för att anställa. Inom skattepolitiken generellt sett är särlösningar sällan önskvärda, eftersom bland annat gränsdragningsproblem och administrativa kostnader ökar som en följd. Dock är generella sänkningar av just arbetsgivaravgiften förknippat med betydande budgeteffekter och sannolikt stora övervältringseffekter på lönerna. Svenskt Näringsliv anser dock att nedsättningen kan prövas, men att den bör utvärderas efter ett antal år för att ge underlag att bedöma effektiviteten. 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00639/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

36/2019