Promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

REMISS Publicerad

Det är viktigt att det blir mer lönsamt att arbeta, även sett ur ett pensionsperspektiv. De allmänna synpunkter som Svenskt Näringsliv har lämnat i remissyttrande över tidigare förändringar på området är allt jämnt giltiga.Detta gäller bl.a. det faktum att det inte är naturligt givet att beskatta arbete och pension exakt lika samt det faktum att när det blir mer förmånligt att vara pensionär kan man förvänta sig att färre personer väljer att jobba längre när de står inför möjligheten att gå i pension. Även föreliggande promemoria saknar en analys av denna problematik.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02411/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

90/2019