Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

REMISS Publicerad
Utredningen föreslår att införs en omfattande skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket avseende s.k. rapporteringspliktiga arrangemang. Förslagen bygger delvis på ett direktiv (EU/2018/822) gällande obligatorisk utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör gränsöverskridande arrangemang (DAC 6). Utredningen föreslår dock att kraven ska utökas utöver det som följer av direktivet till att även omfatta inhemska arrangemang. Uppgiftsskyldigheten gäller främst skatterådgivare men den vida definitionen av begreppet gör att även andra än traditionella rådgivare kommer att omfattas. Svenskt Näringsliv anser att utredningens förslag är oproportionerliga med hänsyn till regleringsbehovet. Det svenska skattesystemet präglas redan idag av en omfattande informationsskyldighet till Skatteverket. Det saknas därför skäl att utöka kraven utöver det som följer av direktivet. Enligt Svenskt Näringslivs bedömning har utredningen underskattat den administrativa bördan och kostnaderna för att efterleva regelverket. Vidare är utredningens beskrivningar av vad som ska rapporteras och vem som är uppgiftsskyldig är alltför oprecisa. Tolkningssvårigheterna förväntas bli särskilt betungande för större företag som har koncerngemensamma funktioner i vars arbetsuppgifter det ingår sådant som kan anses utgöra rådgivning enligt den definition som föreslås av utredningen. I kombination med de höga sanktionsavgifterna ger otydligheten upphov till betydande rättsosäkerhet. För att förslagen ska kunna ligga till grund för lagstiftning behövs därför omfattande avgränsningar och förtydliganden. De föreslagna sanktionsavgifterna är dessutom omotiverat höga.
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00102/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

10/2019