Remiss av Ds 2019:19 Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

REMISS Publicerad

Promemorian innehåller förslag till genomförande av EU-direktivet om förbud mot otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (UTP-direktivet). Syftet i direktivet och genomförandet är att skapa en konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja som bidrar till tillväxt, fler arbetstillfällen i hela landet och hållbar produktion till nytta för konsumenter och samhället som helhet. Särskilt påtalas vikten av att relationerna i livsmedelskedjan präglas av god affärssed vilket är viktigt för att bidra till en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Det är emellertid Svenskt Näringslivs uppfattning att såväl UTP-direktivet som det nationella genomförandet vilket presenteras i promemorian, innebär direkta avsteg från svensk avtalsrättslig tradition genom att reglera vilka avtalsvillkor, t ex betaltid, som ska gälla mellan kommersiella parter. Friheten att avtala om affärer och transaktioner i näringslivet är en nödvändig förutsättning för en väl fungerande marknadsekonomi. Avtalsfriheten är fundamentet för ett flexibelt och konkurrenskraftigt näringsliv och en grundläggande utgångspunkt vid global handel.  

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2019/02952/JL


Svenskt Näringslivs diarienummer

27/2020