Remiss av Naturvårdsverkets vägledning om 2 kap. miljöbalken

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstyrker helt förslaget till vägledning om miljöbalkens andra kapitel. Det finns inte något behov av en vägledning och den kan inte heller hållas på en sådan konkret nivå som bör eftersträvas för att den ska kunna fylla sitt syfte. Hänsynsreglerna tillämpas dessutom på områden som inte faller in under Naturvårdsverkets ansvar och verket är alltså inte ensamt vägledande myndighet.  Istället för att klargöra förutsättningarna och därmed öka effektiviteten och förutsebarheten i tillämpningen av balken, är risken stor att förslaget skulle leda till större osäkerhet och förvärra redan långa handläggningstider i tillståndsprocesser. En vägledning måste också på ett objektivt och fullständigt sätt redovisa vad som anförts i doktrin och praxis, något som inte sker i förslaget. Av dessa skäl framstår vägledningen mer som en partsinlaga för hur andra kapitlet bör tolkas, än som ett objektivt underlag för myndighetsbeslut. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Naturvårdsverket


Externt diarienummer

NV-05835-17


Svenskt Näringslivs diarienummer

119/2019