Remiss avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet


Externt diarienummer

UD2017/ 15958/HI


Svenskt Näringslivs diarienummer

200/2017