Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstyrker riksbankskommitténs förslag att riksdagen hädanefter måste godkänna Riksbankens förslag till ändringar av prisstabilitetsmålets utformning för att de ska bli giltiga. Riksbanken bör i stället även fortsättningsvis vara måloberoende, dvs. på egen hand kunna göra sådana förändringar. Till skillnad från kommittén anser Svenskt Näringsliv också att Riksbanken bör åläggas att genomföra sådana översyner med tidsintervaller på som mest tio år. Att Riksbanken inte har gjort någon översyn av inflationsmålets nivå trots att globaliseringen och digitaliseringen har lett till kraftigt ändrade förutsättningar för penningpolitiken är ett skäl för det. Ett annat skäl är att regelbundna översyner skulle leda till en förbättrad demokratisk förankring av penningpolitiken. Beträffande Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten anser Svenskt Näringsliv att det är viktigt att dra slutsatser inte bara av tidigare kriser utan också av den nu pågående coronakrisen vid den slutliga utformningen av den nya riksbankslagen.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/04029/B


Svenskt Näringslivs diarienummer

159/2019