Remiss; Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet m.m., dnr 2002/2019

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Boverket


Externt diarienummer

2002/2019


Svenskt Näringslivs diarienummer

85/2019