Remiss justering av avgifter

REMISS Publicerad

Med instämmande i Näringslivets Regelnämnds (NNR:s) remissvar anser Svenskt Näringsliv att en kompletterande kostnads- och konsekvensanalys måste göras och remitteras till remissinstanserna innan de föreslagna avgiftshöjningarna beslutas. Svenskt Näringsliv rekommenderar att Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisningar ses över i enlighet med vad som anförs i remissvaret.  

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Boverket


Externt diarienummer

AD 2046/2019


Svenskt Näringslivs diarienummer

117/2019