Remiss Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har invändningar mot förslagen till genomförande i svensk rätt av artikel 3c.2 om bekräftelser på avgivna röster - 7 kap. 69-70 §§ aktiebolagslagen - och anser att övergångsbestämmelser behövs. Övriga förslag tillstyrks.  

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

JU2019/02372/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

100/2019