Remittering av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv vill understryka vikten av frihandel och öppenhet mot omvärlden. En öppenhet för utländska investeringar har varit mycket gynnsamt för Sverige och det bör även fortsättningsvis vara den övergripande inriktningen. Hälften av den svenska exporten kommer från utlandsägda företag som investerat i Sverige. Samtidigt är det viktigt att kunna hindra eller stoppa utländska direktinvesteringar som hotar vår nationella säkerhet. Svenskt Näringsliv ser därför positivt på att investeringsgranskning införs nationellt i tillägg till det som föreskrivs i EU-förordningen. Inför den närmare utformningen av det svenska granskningssystemet vill Svenskt Näringsliv ta tillfället i akt och framföra några synpunkter. Bland annat anser Svenskt Näringsliv att:

• Det är viktigt att ta hänsyn till att svenska företag har varit, och vill fortsätta att vara, framgångsrika i att investera i företag i andra länder, inklusive företag som är betydelsefulla inom till exempel kritisk teknologi eller forskning och utveckling. Effekter på svenska företags möjlighet att agera internationellt måste därför beaktas vid utformningen av ett nationellt granskningssystem

• För att minimera riskerna för att normala investeringsflöden hämmas bör granskningen begränsas till det som är nödvändigt med hänsyn till Sveriges säkerhet. Här kan det till exempel vara motiverat att granska statligt stödda förvärv av kritisk infrastruktur och kritisk teknik.

• Det är viktigt att den administrativa bördan för företag minimeras. Fokus bör vara på att identifiera och granska potentiellt problematiska investeringar snarare än att skapa en ökad regelbörda för alla företag inom eventuellt känsliga verksamhetsområden.

• Kriterierna för granskning liksom det formella förfarandet måste vara transparenta, förutsägbara och icke-diskriminerande. Otydlighet i dessa delar kan leda till missförstånd och i värsta fall ogrundade motåtgärder från investerings- och handelspartners.

 

Ladda ner

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2020/00999/L4


Svenskt Näringslivs diarienummer

54/2020