Remittering av promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget till omställningsstöd. Förslagen i promemorian är i stort sett väl avvägda och har goda förutsättningar att uppnå de syften som anges. Svenskt Näringsliv delar bedömningen att stödet behövs och ställer sig bakom den principiella konstruktionen av stödet. Det är viktigt att så snart som möjligt få systemet att fungera, för att i detta läge motverka konkurser och arbetslöshet. Ikraftträdandet bör därför tidigareläggas. Stödperioden bör förlängas så att den åtminstone omfattar maj månad, men sannolikt kommer ytterligare månader att behöva omfattas.

I vissa delar av promemorian finns dock behov av klargöranden och justeringar. Svenskt Näringslivs synpunkter utvecklas under följande rubriker.


 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/02322/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

96/2020