Remittering av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UHMFS 2020:2) om upphandlings-ID

REMISS Publicerad

Varje upphandlingsannons ska åtföljas av ett i förhållande till samtliga registrerade annonsdatabaser unikt identifikationsnummer för den upphandling som annonsen avser. Det tänkta systemet med unika identifikationsnummer kommer att skapa bättre insyn i offentliga affärer genom att det blir enklare att spåra och följa enskilda kommande, pågående och avslutade upphandlingar. Upphandlingsmyndigheten uppger att utan ett system för unika identifikationsnummer är det i princip inte möjligt att ta fram den tänkta statistiken eftersom de uppgifter som lämnas måste vara hänförliga till en viss upphandling för att vara av statistiskt värde. Svenskt Näringsliv instämmer i detta och tillstyrker föreslagen föreskrift om upphandlings-ID.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Upphandlingsmyndigheten


Externt diarienummer

UHM-2020-0103


Svenskt Näringslivs diarienummer

91/2020