Skatteverkets promemoria Om omvänd skattskyldighet för mervärdeskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har inget att erinra mot förslaget som sådant då det kan innebära förbättrade regler för skrotföretagen. Svenskt Näringsliv anser det anmärkningsvärt att effekterna för företag som inte direkt ingår i skrotbranschen, men som har transaktioner med sådana företag, inte har analyserats och beaktats. 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Eva Posjnov


Svenskt Näringslivs diarienummer

160/2019