LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 mars 2016

CSR ska vara frivilligt

Åkerinäringen är en bransch som brottas med tuffa villkor och utmaningar. Inte minst när det gäller internationella transporter. Allt för ofta lyfts frågor om företagens sociala ansvar och Corporate Social Responsibility, CSR.

Foto: Krisztina Andersson

Olika levnadsvillkor, skillnader i löner bland chaufförer, regler som tillämpas olika i olika länder och oseriösa aktörer på marknaden, dessa är bara några i raden av faktorer som påverkar bilden av företagen och deras CSR-arbete. På en global marknad med olika förutsättningar är det svårt att hålla enhetliga linjer i transportleden.

De senaste årens diskussioner har satt fokus på företagens ansvar kring CSR-frågor. Socialt ansvar har satts under lupp men frågan är hur mycket mer företagen kan belastas med krav om inrapporteringar och redovisningar vid sidan om gällande lagstiftning?

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom den värdegrund som kommer till uttryck i FN:s principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader.

– Det enskilda företaget måste, utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, välja hur man arbetar med dessa frågor. Man måste själv ha rätten att avgöra om exempelvis ska ansluta sig till specifika koder inom CSR-området och om man har anledning och behov att formulera egna företagsspecifika policys inom CSR-området, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv.

FoodTankers, Karlshamn, är ett företag som har satt en tydlig struktur på sitt CSR-arbete och de arbetar aktivt med dessa frågor.

Tomas Pettersson, vd FoodTankers i Karlshamn, initierade till dialogmöte för att diskutera företagens ansvar och möjligheter att arbeta med CSR-frågor.
Foto: Krisztina Andersson

– Ett miljö- och kvalitetsarbete hänger ihop med företagsekonomi och lönsamhet. Det finns många goda skäl till att arbeta med CSR, det handlar om våra värderingar, kraven från kunder och ägare och vår roll som attraktiv arbetsgivare, säger Tomas Pettersson, vd FoodTankers, när han inleder ett initierat dialogmöte i ämnet ”Internationella transporter med socialt ansvar.”

Med på dialogmötet är representanter från Sveriges Åkeriföretag, Svenskt Näringsliv och Svenska Transportarbetareförbundet. Riksdagen är representerad av Suzanne Svensson, riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet och från företaget deltar några av medarbetarna.

– Vi ska leva och verka efter de lagar och regler som finns men det är inte vi som stiftar lagarna, säger Tomas Pettersson i sin inledande presentation.

I mitten av bilden Suzanne Svensson, riksdagsledamot, och till höger Benny Lundgren, Svenska Transportarbetareförbundet, fick en inblick i Lina Svenssons vardag som yrkeschaufför.
Foto: Krisztina Andersson

FoodTankers ägs sedan 2008 av Imperial Group, en internationell koncern med huvudsäte i Johannesburg, Sydafrika. FoodTankers bildar tillsammans med systerföretaget Laabs i Tyskland en livsmedelsgrupp som utför tanktranporter av livsmedel. Livsmedelsgruppen har företag i Sverige, Polen, Ungern och Holland. Företaget utför logistiktjänster av oförpackade flytande livsmedel, främst tanktransporter på väg eller intermodala transporter.

– Internationell trafik är ett område som har varit starkt ifrågasatt och omdiskuterat de senaste områden och där hela branschen har blivit utpekad i att brista i CSR-ansvar. Det har för oss blivit startskottet att kommunicera hur internationell trafik verkligen fungerar. Vi har inte ändrat på vårt arbete, det vi har gjort är att tydliggöra och sätta en profil och struktur i vårt CSR-arbete, säger Tomas Pettersson.

FoodTankers har bland annat stärkt och följt upp arbetet genom revidering av sina underleverantörer, man har genomfört chaufförsenkäter med frågor som rör företagets sociala ansvar inom internationella transporter och man arbetar i enlighet med ISO 26000.

Rundvandring inom anläggningsområdet i Karlshamn. Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag Syd, diskuterade FoodTankers CSR-arbete med Mats Petersson, sälj- och marknadschef.
Foto: Krisztina Andersson

Inom ramen för miljö- och kvalitetsarbetet utvecklar företaget ledningssystemen enligt flera olika standarder, chaufförsutbildningar är obligatoriska delar i rekryteringar och miljörapporter genomförs årligen. Dessutom har företaget utvecklat en policy med miljötrappa för att säkerställa hela transportkedjan, från valet av transportslag till körsätt, bränsleval, körväg och transportutrustning.

Så jobbar FoodTankers med CSR:

  • Fair Transport
  • Alkolås på alla fordon
  • Trygg och säker arbetsmiljö
  • Uppförandekod signerad av samtliga kontrakterade underleverantörer
  • Frågeformulär för anställda och underleverantörer
  • Revision av underleverantörer
  • I enlighet med ISO 26000
  • Hållbarhetsredovisning

Foto: Krisztina Andersson

Några kommentarer från deltagarna:

– FoodTankers har aktivt initierat ett omfattande CSR-arbete. För varje steg man tar i revisionen och det övriga förbättringsarbetet, för man utvecklingen framåt, säger Liane Ask, regionchef, Sveriges Åkeriföretag Syd.

– FoodTankers CSR-arbete ger en vinst både för företaget, kunderna och hela samhället. Dagens dialogmöte är en del av rekommendationerna i ISO 26000 att lyssna på företagets intressenter, säger Johnny Gylling, GE99, konsult med uppdrag att utveckla FoodTankers CSR-arbete.

– Det här är ett utmärkt sätt att arbeta med CSR-frågor, på det viset skjuter man även andra företag framför sig. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att se över hur de internationella transporterna och trafiken fungerar. Resultatet ska redovisas som en delrapport i en slutredovisning i maj. Det är viktigt att man i diskussionerna skiljer på cabotagetrafik och illegal trafik. Många gånger pratar vi som att cabotagetrafiken är olaglig, vilken den inte är. Det är den illegala trafiken vi vill åt, säger Suzanne Svensson, riksdagsledamot, Trafikutskottet.

Krisztina Andersson

Läs mer

Här hittar du mer information hur Svenskt Näringsliv arbetar i frågan.

Arbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist