LogoLogo
LogoLogo
Nyhet27 juni 2016

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

Skattetrycket i Sverige är bland de högsta i världen. De skatter som betalas in till stat, kommuner och landsting motsvarar nästan 45 procent av BNP. Det är bland de absolut högsta nivåerna i världen.

Anders Morin, Svenskt Näringsliv, ansvarig för välfärdspolitik.

Framöver står den offentliga sektorn inför stora utmaningar. En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt.

Det finns en stor potential för effektiviseringar inom den offentliga sektorn. Inom sjukvården finns t ex ofta kostnadsskillnader mellan sjukhusen på mer än 50 procent för vård av samma diagnoser enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Inom äldreomsorgen har den genomsnittliga kommunen en produktivitet som är cirka 30 procent lägre än de kommuner som har högst produktivitet, enligt en rapport från Vårdanalys. Inom skolan har de tio procent kommuner som har högst skolkostnader per elev cirka 30 procent högre kostnader än de tio procent som har lägst kostnader, enligt en ESO-rapport. Något samband mellan resursnivån och utbildningsresultaten hittades dock inte i ESO-studien.

Detta är exempel på resursslöseri av skattepengar som inte är acceptabelt. Vad beror då detta på? Skälen kan vara många, allt ifrån ideologi att välfärden ska produceras offentligt, till omsorg om arbetstillfällen eller bristande kunskaper om effektiv styrning och konkurrensutsättning.

Det borde finnas en bred politisk samsyn att offentliga medel ska användas så effektivt som möjligt. Sedan kan ambitionsnivå och inriktning variera beroende på vad man vill uppnå politiskt.

Hur kan vi då få ut mer av varje skattekrona. Ett antal råd hur detta kan ske är följande.

  • Det är viktigt att offentlig sektor som beställare talar om vad som skall upphandlas och inte hur. Då kan nya arbetssätt och metoder växa fram.
  • Uppföljning ska ske mot formulerade kvalitetsmål (som går att mäta) och inte mot mått som personaltäthet med mera. Idag är uppföljningen många gånger otillräcklig.
  • Upphandlingsunderlagen är ofta extremt omfattande, utan att detta leder till bättre kvalitet i upphandlingen eller i genomförda leveranser. Detta försvårar särskilt för mindre företag.  
  • Alltför ofta saknas positiva incitament i offentlig sektor vilket leder till passivitet och bristande utvecklingstakt. Det gäller inte minst på ledningsnivå. Även personalen har ofta brist på positiva incitament för goda arbetsinsatser. Viktigt är att resultatkrav, både kvalitet och ekonomi, efterfrågas och att ansvarsutkrävande sker om inte resultat uppfylls.
  • Offentlig sektor kan ha mycket att lära av privata utförare. Ett ökat lärande, där privata företag delar med sig av styrning, engagemangsskapande, arbetssätt med mera, kan vara en möjlighet till en bättre utveckling.
  • När det gäller tillstånd, tillsyn med mera, råder dels olika villkor mellan privata och offentliga utförare, dels är tillsynen ofta fel inriktad – på juridik och formalia, och inte på kvalitet. Ingen rådgivning sker heller. Här finns stor förbättringspotential.

Svenskt Näringsliv har beräknat att om produktiviteten i offentlig sektor förbättras med 0,5 procentenheter årligen kan den demografiska utvecklingen klaras till år 2040 med ungefär samma skattetryck som dagens. En förbättrad årlig produktivitet i kommuner, landsting och stat med 0,5 procentenheter borde därför vara ett politiskt mål att sträva mot!

Välfärd
Skriven avAnders Morin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist