Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Skattetrycket i Sverige är bland de högsta i världen. De skatter som betalas in till stat, kommuner och landsting motsvarar nästan 45 procent av BNP. Det är bland de absolut högsta nivåerna i världen.

Anders Morin

Anders Morin, Svenskt Näringsliv, ansvarig för välfärdspolitik.

Framöver står den offentliga sektorn inför stora utmaningar. En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt.  

Det finns en stor potential för effektiviseringar inom den offentliga sektorn. Inom sjukvården finns t ex ofta kostnadsskillnader mellan sjukhusen på mer än 50 procent för vård av samma diagnoser enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Inom äldreomsorgen har den genomsnittliga kommunen en produktivitet som är cirka 30 procent lägre än de kommuner som har högst produktivitet, enligt en rapport från Vårdanalys. Inom skolan har de tio procent kommuner som har högst skolkostnader per elev cirka 30 procent högre kostnader än de tio procent som har lägst kostnader, enligt en ESO-rapport. Något samband mellan resursnivån och utbildningsresultaten hittades dock inte i ESO-studien. 

Detta är exempel på resursslöseri av skattepengar som inte är acceptabelt. Vad beror då detta på? Skälen kan vara många, allt ifrån ideologi att välfärden ska produceras offentligt, till omsorg om arbetstillfällen eller bristande kunskaper om effektiv styrning och konkurrensutsättning.  

Det borde finnas en bred politisk samsyn att offentliga medel ska användas så effektivt som möjligt. Sedan kan ambitionsnivå och inriktning variera beroende på vad man vill uppnå politiskt. 

Hur kan vi då få ut mer av varje skattekrona. Ett antal råd hur detta kan ske är följande. 

  • Det är viktigt att offentlig sektor som beställare talar om vad som skall upphandlas och inte hur. Då kan nya arbetssätt och metoder växa fram. 
  • Uppföljning ska ske mot formulerade kvalitetsmål (som går att mäta) och inte mot mått som personaltäthet med mera. Idag är uppföljningen många gånger otillräcklig.  
  • Upphandlingsunderlagen är ofta extremt omfattande, utan att detta leder till bättre kvalitet i upphandlingen eller i genomförda leveranser. Detta försvårar särskilt för mindre företag.  
  • Alltför ofta saknas positiva incitament i offentlig sektor vilket leder till passivitet och bristande utvecklingstakt. Det gäller inte minst på ledningsnivå. Även personalen har ofta brist på positiva incitament för goda arbetsinsatser. Viktigt är att resultatkrav, både kvalitet och ekonomi, efterfrågas och att ansvarsutkrävande sker om inte resultat uppfylls. 
  • Offentlig sektor kan ha mycket att lära av privata utförare. Ett ökat lärande, där privata företag delar med sig av styrning, engagemangsskapande, arbetssätt med mera, kan vara en möjlighet till en bättre utveckling.  
  • När det gäller tillstånd, tillsyn med mera, råder dels olika villkor mellan privata och offentliga utförare, dels är tillsynen ofta fel inriktad – på juridik och formalia, och inte på kvalitet. Ingen rådgivning sker heller. Här finns stor förbättringspotential. 

Svenskt Näringsliv har beräknat att om produktiviteten i offentlig sektor förbättras med 0,5 procentenheter årligen kan den demografiska utvecklingen klaras till år 2040 med ungefär samma skattetryck som dagens. En förbättrad årlig produktivitet i kommuner, landsting och stat med 0,5 procentenheter borde därför vara ett politiskt mål att sträva mot!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Det är inte fel på lagen"

SOMMARKRÖNIKA Vid årsskiftet 2016/2017 får vi sannolikt en ny upphandlingslagstiftning. Det är dock farligt att tro att en ny lagstiftning per automatik kommer att leda till bättre upphandlingar. Det är inte där problemet ligger. Det centrala i det här sammanhanget är upphandlande myndigheters kompetens och arbetssätt och här finns på många håll en stor förbättringspotential. Det skriver Birgitta Laurent, upphandlings- och konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

"Det måste bli enklare för företagen att exportera"

SOMMARKRÖNIKA För drygt ett år sedan presenterade regeringen sin exportstrategi för att stärka företagens export- och internationaliseringsmöjligheter. Med 22 olika insatser ska denna strategi fokusera på att effektivisera det statliga handels- och investeringsfrämjandet. Om det och Svenska företags förutsättningar för export skriver Eva Häussling, expert på handel & investeringsfrämjande, på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Dags att förändra konfliktreglerna

SOMMARKRÖNIKA Regelverket som styr när och hur det är tillåtet att ta till stridsåtgärder på arbetsmarknaden, de så kallade konfliktreglerna, nämns allt oftare i samhällsdebatten. Sverige har mer tillåtande konfliktregler än de flesta andra länder. Politiker börjar få upp ögonen för att detta försämrar företagens konkurrenskraft och hur arbetsmarknaden fungerar. Det skriver Kjell Frykhammar, projektledare i arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Behövs reformer som underlättar vägen till jobb

SOMMARKRÖNIKA Utan invandrad kompetens kommer svenska företag inte att klara av att fylla sina kompetensbehov. Inhemsk arbetskraft räcker helt enkelt inte till. Därför är det nödvändigt att de personer som kommer till Sverige kommer ut på arbetsmarknaden och att vi tar vara på den kompetens som flera av dem har. Det kräver reformer som förkortar tiden mellan ankomsten till Sverige och etablering på arbetsmarknaden. Det skriver Mikaela Almerud, högskoleexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fortsätta reformera skattepolitiken

SOMMARKRÖNIKA Sveriges vanliga kapitalskatt på 30 procent är nästan dubbelt så hög omvärldens genomsnitt kring 17 procent och våra marginalskatter på upp till 57 procent är högre än något annat land i världen. Med snabba åtgärder på bland annat dessa områden finns god potential för företagande, investeringar och jobb att växa starkare. Det skriver Johan Fall, ansvarig för analys av skattepolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

En stark arbetsmarknad med matchningsproblem

SOMMARKRÖNIKA Konjunkturen har stärkts och arbetslösheten är på väg nedåt. Samtidigt finns det betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Av alla de jobb som anmäls hos Arbetsförmedlingen kvarstår över 90 procent vid månadens slut. Det är betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Det skriver Gabriella Chirico Willstedt, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Företagare har både hjärta och hjärna

SOMMARKRÖNIKA Jag hör alltför ofta av fackliga företrädare, politiker och andra debattörer att företagen ”saknar incitament” för att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete. Att förse företagen med sådana incitament ser nämnda aktörer som sin stora uppgift. Och det ska ske i form av mer regleringar och sanktioner eller genom att lägga ett än större ekonomiskt ansvar på företagen för de anställdas sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

Stolthet över företagsklimatet sällsynt

KRÖNIKA När Svenskt Näringsliv bjöd in företagare från hela landet för att diskutera det lokala företagsklimatet beskrev flera av deltagarna sin hemkommun med uppgivenhet. Som företagare upplever man på många håll att det saknas en grundläggande förståelse för företagens villkor och deras betydelse för välfärden i kommunen. Om detta berättar Pontus Lindström, projektledare på Företagsklimat, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens bygger Sverige starkare

SOMMARKRÖNIKA Med de utmaningar som Sverige står inför idag, imorgon och de kommande åren så behöver vi jobba mer tillsammans, inte mot varandra. Varför skapa en atmosfär där man ser varandra som ett ”hot”, snarare än som gemensam resurs? Det skriver Göran Grén, jurist på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika
NYHET Publicerad:

Det här med att ta ansvar

SOMMARKRÖNIKA På en arbetsmarknad där allt större ansvar läggs på arbetsgivaren, oavsett om det är möjligt att ta detta ansvar eller ej, så kan man fråga sig vad som hände med det personliga ansvaret? Ett omfattande arbetsgivaransvar i all ära men det kan inte betyda att medarbetarna, kollegorna och varje enskild människa blir av med sitt ansvar. Det skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Samsyn behövs om en effektivare offentlig sektor

SOMMARKRÖNIKA En ökande och åldrande befolkning, tillsammans med flyktingkrisen, gör att den offentliga sektorn måste effektivisera sina verksamheter. Successiva skattehöjningar är ingen utväg, det leder till sämre drivkrafter till arbete och investeringar, vilket i sin tur påverkar tillväxt och välstånd negativt. Det skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika