NYHET9 juli 2020

Prioritera elförsörjningen nu

Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.

De sista resterna av koldioxidutsläpp ska bort från elproduktionen – men inte bara där. Vi ska ställa om hela samhället till att bli mer klimatvänligt vilket innebär att fossila bränslen ska fasas ut. Särskilt tydlig blir denna omställning i transportsektorn och delar av industrin. Även inom tjänstesektorn sker en snabb utveckling och helt nya elintensiva sektorer växer fram, till exempel stora serverhallar.

Sammantaget innebär det att vår elanvändning kommer att öka dramatiskt. Enligt en sammanvägning av olika studier som tagits fram, framförallt inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, så beräknar Svenskt Näringsliv att elanvändningen i Sverige år 2045 kommer att öka till 200 TWh, vilket är cirka 60 procent mer än idag. Detta är en utmaning men framförallt en stor möjlighet.

Eftersom vi redan idag har en relativt billig och i princip fossilfri elproduktion är Sverige ett attraktivt land att investera i för företag som lägger vikt vid att hålla nere sina koldioxidutsläpp. Den positionen ska vi bibehålla och varje elintensivt företag vi lockar hit innebär minskade utsläpp någon annanstans i världen. En kraftigt ökad elanvändning är avgörande för att vi ska lyckats med klimatomställningen och inte bara bibehålla utan dessutom utveckla näringsliv och därmed välstånd.

Samtidigt ska vi vara medvetna om att denna utveckling inte kommer per automatik, det finns ett antal frågor att lösa för att detta ska förverkligas. En utmaning är att en stor del av dagens elproduktion faller för åldersstrecket fram till 2045. I princip all vindkraft som finns idag kommer att behöva bytas ut fram till dess, vattenkraften står inför stora investeringsbehov och diskussionen om kärnkraftens roll lever vidare, ska den avvecklas i förtid, avvecklas enligt plan, livstidsförlängas eller bör vi kanske till och med investera i ny kärnkraft?

Ytterligare en fråga som måste lösas är den om hur elen ska transporteras från producenter till användare. Redan nu har vi flaskhalsar i systemet som gör att el som produceras i norra Sverige har svårt att komma söderut i landet samtidigt som nya investeringar i näringslivet läggs på hyllan på grund av att det inte går att få fram tillräckligt med el. Dessutom har vi ett gammalt stamnät med stora investeringsbehov. Det är dyrt och tidsödande att bygga nya ledningar vilket gör att man måste veta var både de framtida producenterna och användarna finns. Frågor om miljötillstånd och markintrång måste lösas med respekt för äganderätten och samtidigt med hänsyn till samhällets behov.

Det här är frågor som både är politiskt laddade och som handlar om enorma belopp vad gäller investeringar men även när det gäller påverkan på samhällsekonomin. På Svenskt Näringsliv driver vi sedan sommaren 2019 projektet Kraftsamling elförsörjning där vi samlar hela näringslivet för att driva på i dessa frågor. Under hösten börjar vi presentera idéer på vad som kan göras för att säkerställa ett elsystem som levererar redan idag och långt in i framtiden. Därefter kommer vi ge oss ut i landet för att föra ytterligare diskussioner med företagare och politiker kring vad som kan och bör göras. Hoppas att vi får tillfälle att träffas då!

Elförsörjning
Skriven avLina Håkansdotter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist