NYHET23 augusti 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kronoberg. Här är svaren från Centerpartiets Per Schöldberg.

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan? Hur i så fall? 

– Ja, absolut! På många områden, bland annat de som ligger i Era frågor nedan, som berör näringslivets villkor. Det första jag vill lyfta upp är att i dessa tider arbeta för en ansvarsfull ekonomisk politik som i dessa orostider håller i inflation, handelsflöden mm. Ett annat område som jag vill lyfta är regelförenklingar. Vi har ett femtontal skarpa förslag i riksdagen. Bland annat handlar det om att hela frågan måste prioriteras mer politiskt, med till exempel ett samordningskansli i regeringen. Regelrådet skall stärkas och konsekvensutredningar skall genomföras i större utsträckning när myndigheter skall genomföra sitt uppdrag. Sverige klarar sig inte utan frihandel. Öppna upp fler marknader för svenska varor och tjänster. Ställ hårdare krav på arbetsvillkor, miljö och klimat i handelsavtal. Utöver det inga tunga skattepålagor på landets företag och företagare.

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt?

– Fördubbla svensk elproduktion. Sverige behöver en kraftigt ökad elproduktion. Centerpartiet har presenterat en färdplan för fördubblad elproduktion till år 2030, för ALLA utsläppsfria energikällor. Redan nästa mandatperiod kan 50 TWh tillföras genom att drastiskt korta tillståndsprocesser. Sänk elnätsavgifterna med minst 30 procent. Elnätsavgifterna är den kostnad du betalar för att få elen transporterad till ditt hem. Konsumenter har en fast- och en rörlig del i elnätsavgiften, där den senare varierar beroende på hur mycket el som används. Centerpartiet vill sänka elnätsavgiften med 30 procent för alla hushåll år 2024.

Genomför energieffektiviseringar med ”grönt avdrag”. Det säkraste sättet att minska människors elräkning är genom att effektivisera användningen, till exempel genom värmepumpar eller fjärrvärme. Hushåll med direktverkande el kan i många fall minska sina elbehov för uppvärmning med två tredjedelar. Med Centerpartiets gröna avdrag kan hushåll spara hela 50 procent, som mest 25 000 kronor, för att installera värmepump, fjärrvärme eller bergvärme.

Sänk elpriset med mothandel. Svenska kraftnät bör få i uppdrag att upphandla kraftproduktion som kan utnyttjas när elpriserna är höga, så kallad mothandel. Genom att biokraftproduktionen ökar i takt med att elpriset stiger kan det bidra till att pressa ner priset igen. Över hälften av den tillgängliga kapaciteten av biokraft utnyttjades inte under förra vinterns kallaste dagar. Med vårt förslag kan vi redan i vinter få ut 4 TWh i systemet under de perioder då det behövs som mest. Svenska Kraftnät har ökat sina intäkter med många miljarder genom de så kallade kapacitetsavgifterna. Därmed kommer Svenska Kraftnät att kunna stå för finansieringen av mothandeln. 4 TWh i vinter innebär att priserna kommer kunna sänkas med minst 40 procent i södra Sverige, motsvarande Energiforsks tidigare beräkningar.

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet?

– Det måste bli billigare och lättare att anställa, särskilt personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsgivaravgiften behöver sänkas, i ett första skede för ett företags första anställda, för människor som står långt från arbetsmarknaden. Skapa fler dörrar in till arbetsmarknaden genom fler enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver kvalificerad utbildning. Förenkla och förstärk nystartsjobben och bredda de så kallade etableringsjobben. Matchningen måste förbättras. Alla ska ha rätt till en effektiv matchningstjänst och det ska bli lättare att hitta medarbetare inom alla yrken. Utbildningssystemet behöver i betydligt större utsträckning utgå från arbetsmarknadens behov. Svensk arbetsmarknad behöver både mer flexibilitet och mer trygghet. Stödet vid omställning och vidareutbildning måste bli bättre. Gör det enklare att anställa elever i yrkesprogram som lärlingar genom att stärka ersättningen för företagens kostnader förknippade med utbildningen. Detta ökar attraktiviteten för yrkesprogram och höjer kvaliteten på yrkesutbildningen. Skapa ett intensiv år för snabbare integration. Den som får uppehållstillstånd ska snabbt integreras och ges möjlighet att försörja sig själv. Det kräver intensiva språkstudier, praktik, en effektiv matchning och jobb – inklusive möjligheten att lära sig svenska på jobbet. Integrationsinsatser ska präglas av hårt arbete och höga förväntningar. Nyanlända bör kvalificera sig in i trygghetssystemen. Värna arbetskraftsinvandringen. För att svenska företag ska kunna konkurrera måste de ha möjlighet att snabbt hitta, rekrytera och anställa rätt kompetens. Låt arbetskraftsinvandrare räkna in studietiden i Sverige vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänsklig lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet?

– Ett brott som aldrig inträffar drabbar vare sig offer, samhälle eller gärningsman. Därför är det brottsförebyggande arbetet så viktigt. Du ska inte behöva vara rädd för att drabbas av brott hemma, på stan eller på ditt företag. Centerpartiet vill att polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig för företag och människor lokalt. Polisnärvaron och synligheten i länet är för låg och främst på landsbygden. Jag tror också på att kommuner, företagsorganisationer lokalt och polisen stärker sitt samarbete ytterligare.

Centerpartiet har drivit på för en ökad polistäthet och fått lagstiftning på plats som tacklar brott på landsbygden. Men nu behövs ytterligare åtgärder. Polisens brottsbekämpande och förebyggande arbete på landsbygden bör bland annat utvecklas genom särskilda utredare, som har fokus riktat mot brottslighet som är särskilt vanligt förekommande på landsbygden. Vi vill se fler patrullerande poliser, återöppnande av poliskontor och fler mobila polisenheter. Centerpartiet vi särskilt satsa en lokalpolismiljard i hela landet, och därmed betydande resurser i Kronoberg, över den kommande mandatperioden på att återöppna stängda polisstationer och på stärkt polisnärvaro i hela länet. En direkt konsekvens av vårt förslag skulle bli att möjliggöra en mycket tätare polisnärvaro i alla våra kommuner då vi just är ett landsbygds län. Jag ser värdet i internationellt samarbete, och det är en stor poäng med att EU via Interpol stärks. Det kan handla om en Georgisk liga som agerar, efter tips och rekognosering av personer i Sverige (som säljer informationen). Godset transporterar sedan ut via en lastbilschaufför boende i något EU-land. ullens befogenheter har stärkt, men jag är inte främmande att ta ytterligare steg om så krävs. Detsamma gäller domstolarnas kapacitet att hantera brott som begås mot företag.

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kronobergs län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist