NYHET15 september 2020

Elbrist oroar gruvföretagen

För Sveriges viktiga gruvnäring är konkurrenskraftiga elpriser avgörande för att stå sig i den internationella konkurrensen. Branschen är inne i en klimatomställning och går mot allt mer elektrifiering. Gruvföretagen kräver nu en politik för tryggad elförsörjning och konkurrenskraftiga elpriser, annars äventyras viktiga investeringar och jobb.

Centralt i gruvindustrins klimatomställning är en ökad elektrifiering. Det innebär att elbehovet kommer att öka kraftigt i takt med att den fossila energin fasas ut. Foto: Zinkgruvam Mining

Svensk gruvindustri sysselsätter 13 000 personer, ofta utanför storstadsområdena, och genererar ytterligare cirka 32 000 jobb i andra verksamheter. Gruvorna är starten på långa växande värdekedjor i samhället med allt vad det innebär i form av förädling, produktutveckling, forskning och innovation. Dessutom har näringen fått en nyckelroll i den klimatomställning som såväl Sverige som EU nu genomgår.

Gruvföretagen är helt nödvändiga för den gröna omställningen och för att nå klimatmålen
 Hanna Stenegren
klimat- och energiansvarig, Svemin

– Gruvföretagen är helt nödvändiga för den gröna omställningen och för att nå klimatmålen. Sverige är ett av EU:s viktigaste gruvländer och Sverige har potential att hållbart utvinna ett flertal av de metaller som behövs till energi- och klimatomställningen, bland annat för elektrifiering av transportsystemet och för vindkraft. Den svenska gruv- och mineralnäringen bidrar med global klimatnytta genom sin världsledande roll som hållbar råvaruproducent med lägre klimat- och miljöpåverkan än jämförbara länder, säger Hanna Stenegren, klimat- och energiansvarig på branschorganisationen Svemin.

Centralt i branschens klimatomställning är en ökad elektrifiering. Det innebär att elbehovet kommer att öka kraftigt i takt med att den fossila energin fasas ut. Ska Sverige även fortsatt vara en stark gruvnation och bidra till en hållbar utveckling på området krävs ett konkurrenskraftigt elpris, menar Hanna Stenegren.

– En ökad tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftigt pris är en förutsättning för att bibehålla och öka våra medlemmars konkurrenskraft i klimatomställningen, och påverkar även Sveriges attraktivitet för investeringar i framtida gruvverksamhet. Marginalprissättningen på el innebär att priset som industrin får betala för svensk fossilfri el motsvarar priset för den fossila elproduktionen. Då priset på utsläppsrätter inom EU ETS väntas fortsätta öka blir möjligheten för kompensation för koldioxidprisets indirekta effekt på elpriset allt viktigare för svensk konkurrenskraft.

För att företagen ska kunna fortsätta att ta sitt miljöansvar måste också politikerna säkerställa att den nödvändiga elinfrastrukturen, med tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftigt pris, tryggas i takt med ett ökat behov då fossila bränslen fasas ut. Där behövs inte minst effektiva, rättssäkra och förutsägbara tillståndsprocesser, så att nya och nödvändiga, klimateffektiva, investeringar möjliggörs. Men också en ökad förståelse för att företagen verkar på en internationell marknad.

– Det behövs en långsiktig helhetssyn och balans i politiska beslut som också har med konkurrensperspektivet på en europeisk och global marknad, för att undvika styrmedel som suboptimerar konkurrenskraften och försvårar fossilfrihet. Sverige bör också använda möjligheten att kompensera för koldioxidprisets indirekta effekt på elpriset för att säkerställa att svensk produktion med låga klimatavtryck inte missgynnas gentemot europeiska konkurrenter med betydligt högre klimatavtryck, eftersom andra länder valt att ge sådan kompensation, avslutar Hanna Stenegren.

Stabil tillgång på el är oerhört viktig för att vi ska kunna driva och vidareutveckla verksamheten vidare och fortsätta vara en stark aktör och arbetsgivare i vår region
Monika Andersson
Kommunikationsansvarig, Zinkgruvan Mining

Oron kring elförsörjningen växer i hela landet. Zinkgruvan Mining har 430 anställda och driver Sveriges sydligaste underjordsgruva utanför Askersund i Örebro län. För denna verksamhet är elfrågan helt avgörande.

– Vår bransch är energiintensiv, och en stabil tillgång på el är därför viktig för att vi ska kunna driva och vidareutveckla verksamheten vidare och fortsätta vara en stark aktör och arbetsgivare i vår region, säger kommunikationsansvarig Monika Andersson.

Zinkgruvan Mining driver Sveriges sydligaste underjordsgruva utanför Askersund i Örebro län.
Foto: Zinkgruvan Mining

Även i Norrbotten växer nu oron. De många gröna elintensiva industriinvesteringar som sker i Norr- och Västerbotten kommer att sluka produktionsöverskottet, menar bland annat Region Norrbotten.

De får medhåll från Kaunis Iron som driver dagbrott och bryter järnmalm i Pajala, vilken sedan förädlas och säljs till världsmarknaden. För bolaget handlar en del av omställningen till fossilfrihet om att till 2025 ställa om sin logistikkedja, bestående av ett 30-tal lastbilar som dygnet runt transporterar malm från gruvan 16 mil till omlastningsstationen i Pitkäjärvi, till eldrift.

”Konkurrenskraftiga priser och en trygg elförsörjning har varit en viktig förutsättning för svenskt välstånd”, säger Karl Hulterström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Omställningen till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle är en angelägenhet för oss alla. Kaunis Iron ska vara en aktiv och drivande kraft i den omställningen, men för att vi ska klara det behövs en stabil och konkurrenskraftig elförsörjning, säger Åsa Allan, vice VD och ansvarig för bolagets hållbarhetsfrågor.

Svenskt Näringslivs regionchef i Örebro län, Karl Hulterström, understryker betydelsen av en säker elförsörjning för företagen i länet och hela landet.

– Konkurrenskraftiga priser och en trygg elförsörjning har varit en viktig förutsättning för svenskt välstånd. I den stora omställning som pågår är det avgörande att svenska företag fortsatt ges de förutsättningar som krävs för att kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet, avslutar han. 

Energi och klimatklimatomställningZinkgruvan MiningSveminKaunis IronZinkgruvanPajala
Skriven avMattias HolmströmTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist