NYHET23 september 2020

Vill se satsningar på arbetsmarknadsåtgärder

Lena Rådström Baastad (S) är en av länets riksdagsledamöter som i mitten av september återvände till sitt arbete i riksdagen. Ett arbete som nu måste skifta fokus från kris till återstart, där hela näringslivet kommer igång och är motorn framåt. Hur tycker då våra folkvalda att vi bäst återstartar Sverige?

Vi måste se till att de arbetstagare som i skuggan av pandemin mist jobben, istället kan ställa om och ta de nya jobben, säger Lena Rådström Baastad.Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Coronakrisen har slagit brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Nu behövs en rad åtgärder för att stärka svenska företag och lösa de utmaningar som uppstått under krisen. Vilka reformer anser du kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige?
– Aldrig förr har så mycket förändrats så snabbt för så många. Socialdemokraterna tog ansvar snabbt i denna pandemi, och med budget efter budget ökade stödet till företagarna. Det handlar om att i övrigt livskraftiga företag ska klara denna prövning och fortsätta skapa den tillväxt och innovation Sverige både är känt för och behöver.

Framöver kommer det att behövas satsningar på arbetsmarknadsåtgärder, såsom mer resurser till yrkeshögskolor och andra former av kompetensutvecklande åtgärder. På så vis kan vi se till att de arbetstagare som i skuggan av pandemin mist jobben, istället kan ställa om och ta de nya jobben. I våras snabbutvecklade och sjösatte regeringen ett system för korrtidspermittering. Över 500 000 personer har varit korttidspermitterade. I BP21 skjuter vi också till medel för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska ha möjlighet att få ersättning för 60 procent av kostnaderna för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.

Vi har också med denna pandemi sett en digital utveckling i en takt högre än någonsin tidigare. Därför kommer bredbandsutbyggnaden spela stor roll för att företagare utanför storstäderna inte ska begränsas i sin utveckling. I budgeten som precis presenterats av finansministern föreslås att 650 miljoner kronor ska användas till ett nytt stöd för utbyggnad av snabbt bredband i hela landet mellan år 2020 till 2022.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår också att kraftigt öka de lokala klimatinvesteringarna, fortsätta att stödja industrins omställning till fossilfri produktion och investera i elvägar, laddstolpar och utbyggd cykel- och kollektivtrafik. Vi socialdemokrater vill kickstarta svensk ekonomi genom att skynda på den hållbara omställningen och på så vis skapa nya jobb och en snabb återhämtning.

Förenkla regler och digitalisera processer så att företagare kan fokusera på att få sitt företag att växa, och inte syssla med för mycket pappersarbete.

Hur kan du i din roll bidra till att återstarta och utveckla det lokala näringslivet i Örebro län?
– Lokala företagare behöver plats och lokaler att utvecklas i, men vi behöver också se till att satsa på kompetenshöjande åtgärder. Samtidigt som arbetslösheten stiger något i Örebro skriker företag efter arbetskraft, men denna arbetskraft behöver läras upp och ställa om. Samtidigt behöver Örebro, och andra kommuner och regioner, satsa på att förenkla regler och digitalisera processer så att företagare kan fokusera på att få sitt företag att växa, och inte syssla med för mycket pappersarbete.

Under Coronapandemin har regeringen gjort stora insatser för att stötta små- och medelstora företag. Stödsystem som korttidspermitteringen, omsättningsstödet, hyresrabatt för utsatta branscher, omställningsstödet och företagsakuten har varit viktiga för att företag har kunnat övervintra den värsta krisen.

Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Vilka åtgärder är viktigast för att fler ska komma i arbete?
Den siffran stämmer enbart om vi räknar med barn, pensionärer, sjuka och studerande. Viktigare är hur sysselsättningsgraden ser ut. Den har ökat stadigt sedan finanskrisens slut i början av 10-talet och idag ligger på rekordhöga nivåer.

Vi ser dock att arbetslösheten ökat i spåren av Coronapandemin ökat. Regeringen har satsat på att mildra konsekvenserna för i övrigt livskraftiga företag med åtgärder såsom korttidspermittering, omställningsstöd, nedsatta avgifter, anstånd med skatter, nedsatt hyra, ökade lånemöjligheter med statlig garanti, satsningar på kompetensutveckling och omställning, och i den kommande budgeten finns det en hel del satsningar på exempelvis skattesänkningar och regelförenklingar för att kompensera företagen för de merkostnader som denna tid kan ha inneburit.

Framöver måste vi ha en aktiv arbetsmarknadspolitik med rejäla satsningar på regelförenkling, kompetensutveckling, digitaliseringsfrämjande åtgärder och jobbmatchning.

En högaktuell fråga, som inte får riskera att bromsa återstarten hos företagen, är den om brottslighet och otrygghet. Enligt Svenskt Näringslivs undersökning kostar brottsligheten de svenska företagen drygt 100 miljarder per år samtidigt som det också minskar incitamenten att driva företag. Hur anser du att företagen bäst kan skyddas mot brott?
Regeringen fortsätter satsningar för fler poliser på gator och torg, att förstärka rättskedjan genom mer resurser till bland annat kriminalvården och utöka insatser för unga som riskerar att hamna snett.

Sedan tidigare har regeringen förenklat möjligheten att sätta upp kameror på offentlig plats. Genom 34-punktsprogramnet, som innehåller både nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande arbete, genomför regeringen den största satsningen mot gängkriminalitet någonsin.

Återstarta SverigeLokalt FöretagsklimatLena Rådström Baastad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist