NYHET23 mars 2022

Växande näringsliv avgörande för Linköpings välfärd

Linköpings kommun hamnade förra året på plats 132 när Svenskt Näringsliv rankade svenska kommuners företagsklimat. Denna placering hoppas kommunledningen förbättra genom att förbättra kommunens service till företagen berättar Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun.

”Ett brett, välmående och växande näringsliv är förutsättningen för att vi som kommun ska kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och behålla vår attraktivitet för etableringar och talanger. Nu och i framtiden”, säger Niklas Borg.Foto: Linköpings kommun

Ni har tidigare berättat att ni vill införa en servicegaranti för företagen i kommunen. Varför är det viktigt?

– En servicegaranti är en viktig signal gentemot näringslivet att vi prioriterar att vara en effektiv och serviceinriktad kommun i kontakter med näringslivet och inte minst att kunna ge företagen en förutsägbarhet inom hur lång tid vi behandlar en ansökan om exempelvis bygglov eller serveringstillstånd.

När införs garantin?

– Vi har kommit en bit på väg genom att Kommunfullmäktige i december 2020 beslutade att anta ett servicelöfte som kortfattat betyder att kommunens tjänster och service ska vara tillgängliga för så många som möjligt oavsett förutsättningar. Kontakt Linköping ska svara på inkommande mail inom 48 h och i telefon inom 2 minuter. Vi arbetar mot “digitalt först” och planerar nu en samlad digital invånare- och företagstjänst, dvs en (1) ingång in i kommunen där företagaren snabbt och enkelt ska kunna anmäla och följa sina ärenden hos kommunen.

– Nästa steg blir att komplettera med en servicegaranti som tydligare riktar sig mot alla företag i Linköping.

Linköping har under pandemin agerat för att underlätta för företagen som varit pressade av krisen. Vad har kommunen fått med sig för erfarenheter från detta?

– Linköping var en av de kommuner som snabbast beslutade om att uppskjuta eller efterskänka tillstånd och tillsynsavgifter avseende olika myndighetsområden. Våra pandemiåtgärder riktade sig i första hand mot hårdast drabbade näringar och bestod både av ekonomiska lättnader men också skyndsam och generös handläggning. Det sistnämnda fortsätter vi med. Ett exempel är att allt fler ytor i centrala Linköping ska erbjudas uteserveringar, på exempelvis våra sommargågator.

Att bekämpa brottsligheten och att minska otryggheten för medarbetare och kunder är en högprioriterad fråga bland Svenskt Näringslivs medlemmar. Vad gör ni som kommun på detta område?

– Frågan är högprioriterad för oss i Linköping och vi har därför vidtagit en rad satsningar och åtgärder i samverkan med både polisen och näringslivet. Bland annat har vi - kommun och polis - tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte där vi lovar att utveckla och samordna trygghetsskapande närvaro på otrygga och brottsutsatta platser samt att arbeta med fysiska åtgärder för att öka säkerhet och trygghet i stadsmiljön. Exempelvis handlar det om förstärkning av kommunala ordningsvakter, Inrättande av nya säkerhets- och trygghetsfunktioner inom kommunens organisation och förenklingar för näringslivet att anmäla brott och oegentligheter.

Vilka andra satsningar på företagsklimatet vill du lyfta fram?

– Utöver stora stadsutvecklingsprojekt som Framtidens stadskärna och Ostlänken investerar vi nu i en unik, internationell simhall. Vi utökar vår markreserv för verksamhetsmark och har ett större fokus på besöksnäring och privatturism. Etableringen av LasseMaja Deckarhus 2023 är ett konkret resultat av denna strategiska inriktning.

– Viktigast för ett gott företagsklimat är ändå det systematiska, interna, arbetet i kommunens lokala NKI-råd med representanter för samtliga myndighetsområden som möter näringslivets frågor och behov. Tillsammans mäter vi, och följer kontinuerligt, samtliga ärenden i SKR Insiktsmätning och vidtar åtgärder när så behövdes. Vi utbildar tjänstepersoner i service och bemötande och vi för kontinuerlig dialog med företagare och branscher för att snabbt fånga upp deras frågor och förslag till förbättringar.

Slutligen, varför anser du att det är viktigt att förbättra företagsklimatet?

– Näringslivet bidrar på alla sätt till Linköpings utveckling och attraktivitet. Stadens aktiebolag står för över 70 % av arbetstillfällen trots att vi har flera stora statliga och regionala arbetsgivare i staden. Vi har haft en exceptionell utveckling av antal arbetstillfällen bland privata aktiebolag under de senaste fem åren, bättre än jämförbara städer, där tillväxt sker främst inom verkstad och IKT men som i sin tur bidrar till nya arbetstillfällen inom företagsstödjande tjänster och service. Ett brett, välmående och växande näringsliv är förutsättningen för att vi som kommun ska kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och behålla vår attraktivitet för etableringar och talanger. Nu och i framtiden.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist