Hannu Husa

"Vi ska jobba med individen och veta varje individs förutsättningar, behov och drömmar. Det är först då vi vet vad varje elev behöver för att lyckas", säger Hannu Husa som driver Nyköping Strand Utbildningscentrum.

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

NYHET Publicerad

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.

Det första Hannu Husa gjorde när han köpte Nyköping Strand Utbildningscentrum 2007 var att skriva ner ett antal förhållningssätt för sig själv. Hur han skulle vara, tänka och agera. Han skrev också ner hur han ville att skolan skulle vara.

– Jag visste från början att jag ville ha en kultur som präglas av delaktighet, gemenskap, ansvarstagande. Det betyder inte att alla ska tycka lika men det är viktigt att alla har samma målbild och vill samma saker.

Skolan är ett yrkesgymnasium med utbildningar för restaurang och livsmedel, och hotell och turism. Eftersom Hannu Husa hade jobbat som kökslärare och sedan som rektor på skolan sedan mitten av 1990-talet kände han verksamheten väl när han tog över den.

År 2011 tyckte han att det var dags att utveckla kvalitetsarbetet och ta det till en högre nivå, och han tog hjälp av en organisationsutvecklare för att strukturera arbetet.

– Vi satte tydligare mål och lade till mätverktyg så att vi kunde följa upp i vilken grad vi gjorde det som skulle leda oss mot målen.

Utgångspunkten är ett årshjul där läsårets händelser läggs in, till exempel vad som händer på sommaren, på hösten och inför gymnasievalet. Utifrån skolans processer, tankar och idéer sätts sedan strategierna för kommande läsår.

– I årsplanen skriver vi in vad vi vill ska hända. Det här ska vi fokusera på. Så här vill vi vara. Under året följer vi sedan upp hur det går.

För att göra kontinuerliga utvärderingar använder skolan ett digitalt kvalitetsverktyg som bland annat ställer samman resultat av kursutvärderingar och mätningar av hur eleverna upplever sin studiesituation. Det gör att det snabbt går att få en bild av hur läget ser ut inom varje område, och ta ställning till om något behöver göras.

– I så fall tar vi fram lämpliga åtgärder, och en plan för hur de ska genomföras. Sedan mäter vi och utvärderar om åtgärderna ledde till att det blev som vi ville. Vi har en väldig systematik i vårt kvalitetsarbete.

Utmaningen är att få med sig de 30 medarbetarna och se till att alla gör det som sagts, konstaterar han.

– Lärarna spelar en nyckelroll för att vår gemensamma strategi ska få genomslag. Som ledare i sina klassrum måste de agera enligt vår värdegrund och vi ska få det att hända.

Grunden för kvalitetsarbetet är en gemensam drivkraft att eleverna på skolan ska lyckas.

– Vi har också definierat vad en elev som lyckas är för något. Det handlar om förmågor, egenskaper och attityder. Får vi det att fungera kommer de också att lyckas med sina studier.

På Nyköpingsskolan är lärarnas främsta uppgift att fokusera på eleverna som individer. De som jobbar på skolan måste vilja och kunna se människan bakom, det räcker inte att kunna lära ut matte, konstaterar han.

– Vi ska jobba med individen och veta varje individs förutsättningar, behov och drömmar. Det är först då vi vet vad varje elev behöver för att lyckas.

Varje elev har en lärare som mentor vilket gör det lättare att avgöra var eleven befinner sig just nu, och vilka åtgärder som behövs för att eleven ska nå längre.

– Hela tiden sker ett systematiskt arbete med att få eleverna att bli mer ansvariga för sina egna liv. Idag lever många med uppfattningen att det är någon annan som ska fixa det åt dem.

Skolans framgångar när det gäller kvalitet bygger på att medarbetarna har en hög grad av självstyre, enligt Hannu.

– Jag litar fullständigt på dem och det vet de. Vi har en ram som är stor, och innanför den finns våra värderingar, vår kultur, styrkort, planer och kurser. Allt finns där och allt är transparent.

Medarbetarna vet vad de ska göra och så länge de verkar innanför ramen litar Hannu på att de gör det bästa för att elever ska lyckas.

– I vår kultur är det tillåtet att ifrågasätta, pröva och göra fel. Men samtidigt är medvetenheten om att fel kostar pengar stor, och att det blir lättare att jobba här om vi gör mindre fel.

Aktivt ledarskap

Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2018 delas ut till Nyköping Strand Utbildningscentrum och Fredrikshovs slotts skola i Stockholm. De båda skolorna utmärker sig för ”sitt aktiva ledarskap som skapar förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb men också för att de har eleverna i fokus”.

Bakom utmärkelsen Bättre skola står SIQ, som har regeringens uppdrag att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. 

Utmärkelsen delas ut den 16 januari.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.