Hannu Husa

"Vi ska jobba med individen och veta varje individs förutsättningar, behov och drömmar. Det är först då vi vet vad varje elev behöver för att lyckas", säger Hannu Husa som driver Nyköping Strand Utbildningscentrum.

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

NYHET Publicerad

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.

Det första Hannu Husa gjorde när han köpte Nyköping Strand Utbildningscentrum 2007 var att skriva ner ett antal förhållningssätt för sig själv. Hur han skulle vara, tänka och agera. Han skrev också ner hur han ville att skolan skulle vara.

– Jag visste från början att jag ville ha en kultur som präglas av delaktighet, gemenskap, ansvarstagande. Det betyder inte att alla ska tycka lika men det är viktigt att alla har samma målbild och vill samma saker.

Skolan är ett yrkesgymnasium med utbildningar för restaurang och livsmedel, och hotell och turism. Eftersom Hannu Husa hade jobbat som kökslärare och sedan som rektor på skolan sedan mitten av 1990-talet kände han verksamheten väl när han tog över den.

År 2011 tyckte han att det var dags att utveckla kvalitetsarbetet och ta det till en högre nivå, och han tog hjälp av en organisationsutvecklare för att strukturera arbetet.

– Vi satte tydligare mål och lade till mätverktyg så att vi kunde följa upp i vilken grad vi gjorde det som skulle leda oss mot målen.

Utgångspunkten är ett årshjul där läsårets händelser läggs in, till exempel vad som händer på sommaren, på hösten och inför gymnasievalet. Utifrån skolans processer, tankar och idéer sätts sedan strategierna för kommande läsår.

– I årsplanen skriver vi in vad vi vill ska hända. Det här ska vi fokusera på. Så här vill vi vara. Under året följer vi sedan upp hur det går.

För att göra kontinuerliga utvärderingar använder skolan ett digitalt kvalitetsverktyg som bland annat ställer samman resultat av kursutvärderingar och mätningar av hur eleverna upplever sin studiesituation. Det gör att det snabbt går att få en bild av hur läget ser ut inom varje område, och ta ställning till om något behöver göras.

– I så fall tar vi fram lämpliga åtgärder, och en plan för hur de ska genomföras. Sedan mäter vi och utvärderar om åtgärderna ledde till att det blev som vi ville. Vi har en väldig systematik i vårt kvalitetsarbete.

Utmaningen är att få med sig de 30 medarbetarna och se till att alla gör det som sagts, konstaterar han.

– Lärarna spelar en nyckelroll för att vår gemensamma strategi ska få genomslag. Som ledare i sina klassrum måste de agera enligt vår värdegrund och vi ska få det att hända.

Grunden för kvalitetsarbetet är en gemensam drivkraft att eleverna på skolan ska lyckas.

– Vi har också definierat vad en elev som lyckas är för något. Det handlar om förmågor, egenskaper och attityder. Får vi det att fungera kommer de också att lyckas med sina studier.

På Nyköpingsskolan är lärarnas främsta uppgift att fokusera på eleverna som individer. De som jobbar på skolan måste vilja och kunna se människan bakom, det räcker inte att kunna lära ut matte, konstaterar han.

– Vi ska jobba med individen och veta varje individs förutsättningar, behov och drömmar. Det är först då vi vet vad varje elev behöver för att lyckas.

Varje elev har en lärare som mentor vilket gör det lättare att avgöra var eleven befinner sig just nu, och vilka åtgärder som behövs för att eleven ska nå längre.

– Hela tiden sker ett systematiskt arbete med att få eleverna att bli mer ansvariga för sina egna liv. Idag lever många med uppfattningen att det är någon annan som ska fixa det åt dem.

Skolans framgångar när det gäller kvalitet bygger på att medarbetarna har en hög grad av självstyre, enligt Hannu.

– Jag litar fullständigt på dem och det vet de. Vi har en ram som är stor, och innanför den finns våra värderingar, vår kultur, styrkort, planer och kurser. Allt finns där och allt är transparent.

Medarbetarna vet vad de ska göra och så länge de verkar innanför ramen litar Hannu på att de gör det bästa för att elever ska lyckas.

– I vår kultur är det tillåtet att ifrågasätta, pröva och göra fel. Men samtidigt är medvetenheten om att fel kostar pengar stor, och att det blir lättare att jobba här om vi gör mindre fel.

Aktivt ledarskap

Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2018 delas ut till Nyköping Strand Utbildningscentrum och Fredrikshovs slotts skola i Stockholm. De båda skolorna utmärker sig för ”sitt aktiva ledarskap som skapar förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb men också för att de har eleverna i fokus”.

Bakom utmärkelsen Bättre skola står SIQ, som har regeringens uppdrag att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. 

Utmärkelsen delas ut den 16 januari.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

"Svenska skolor saknar undervisningskultur i matte"

FORSKNING "Nyutbildade svenska lärare skulle vilja undervisa matematik på ett annat sätt, men de vet inte hur och de kan inte börja experimentera i en klass", säger Yukiko Asami Johansson, matematikforskare vid Högskolan i Gävle.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik
NYHET Publicerad:

Rapport: Viktigt att mäta om skolan är bra eller dålig

UTBILDNING Det svenska utbildningsväsendet saknar ett system för att mäta skolornas kvalitet. I en ny rapport föreslås en rad förändringar för att lättare kunna mäta effektiviteten. ”Poängen med rapporten är att lyfta kvalitetsfrågan i skolan”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska nyanlända få bättre grundskolebetyg

UTBILDNING Tre av tio niondeklassare med invandrarbakgrund har behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. För att förbättra resultaten föreslår vi bland annat att skolplikten förlängs till arton år, kortare sommarlov och en bättre studie- och yrkesvägledning, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Framtidens gymnasieskola: ”Kan lära av näringslivets effektivitet”

UTBILDNING Gymnasiekommissionen har presenterat sin slutrapport om hur svensk gymnasieskola bör se ut år 2030. Syftet är att motverka Sveriges allt mer ökande kompetensbrist. Under ett seminarium nyligen låg fokus på att individualisera lärandet och nyttja digitala verktyg på nya sätt, men även på hur näringslivet kan inspirera en omstrukturering av skolornas ledning.
NYHET Publicerad:

Kommission: Så ska framtidens gymnasieskola se ut

UTBILDNING Gymnasiekommissionen har presenterat sina slutsatser. Siktet är inställt på 2030. Fram tills dess ska svenska gymnasieelever ha höjt kunskapsnivån. Det ska ske genom att lärarrollen renodlas och digitaliseras, fler statliga kvalitetskontroller, att betygsystemet görs om och satsningar på yrkesprogram.
NYHET Publicerad:

Ljusa framtidsutsikter för teknikeleverna

YRKESUTBILDNING Alla får jobb. Det är en av orsakerna till att söktrycket till SKF Tekniska Gymnasium i höstas nådde all-time-high. Förhoppningsvis är det också en trend som gör att allt fler väljer tekniska utbildningar på gymnasiet.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Så ser föräldrar på gymnasievalet

GYMNASIEVALET Snart är det dags för drygt 110 000 elever i årskurs nio att göra sina gymnasieval. Det är många faktorer som har betydelse för valet. De högskoleförberedande programmen verkar ha högre status än yrkesprogrammen bland föräldrarna, visar en ny undersökning.