NYHET25 januari 2022

Samverkan förebygger brott

På senare år har brottsligheten kommit att bli en av näringslivets viktigaste frågor. Allt fler svenska företag, mer än vart fjärde, upplever negativ påverkan från brottslighet och otrygghet. Detta skapar otrygghet på arbetsplatserna och innebär direkta kostnader på cirka 40 miljarder kronor per år.

Företagaren Holger Frense anser att kommunen har ett viktigt uppdrag i att stärka dialogen mellan polisen och företagen.Foto: Privat/TT Bild

Därför har Svenskt Näringsliv krokat arm med Sveriges kommuner och regioner, Länstyrelserna, Brottsförebyggande rådet och Polisen i en satsning på att förebygga och stävja brottsligheten.

”Det är helt nödvändigt att få med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet om man har ambitionen att minska brottsligheten i en kommun”, säger Jan Landström, säkerhetssamordnare i Nacka kommun.
Foto: Privat

Samarbetet har bland annat resulterat i en guide kallad Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet. I denna återfinns förslag på hur kommunerna och polisen kan involvera det lokala näringslivet i bland annat kartläggning av brottsligheten, lokala trygghetsaktioner och brottsförebyggande insatser. En kommun som sedan länge etablerat en sådan samverkan är Nacka kommun. Där har kommun och näringsliv samarbetat organiserat sedan 1998, med goda resultat inte minst kring handels- och industriområden, enligt kommunens säkerhetssamordnare Jan Landström.

– Nacka kommun har en ”Trygg och säker-grupp” i varje kommundel: Boo, Sicklaön, Fisksätra/Saltsjöbaden och Älta. I dessa grupper sitter det med aktörer i området med mandat över ekonomi och personal, inte minst från det lokala näringslivet. Där finner man kommungemensamma representanter från räddningstjänst, polis, kommunens fältverksamhet, samordnare för unga i riskzon och kommunens säkerhetsfunktion. Även representanter från skola och civilsamhälle.

Jan Landström uppmanar fler kommuner att i högre grad involvera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

– Det är helt nödvändigt att få med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet om man har ambitionen att minska brottsligheten i en kommun. Detta på grund av att näringslivet är en stor problemägare, det vill säga mycket av de brott som sker i en kommun sker mot näringslivet.

– Näringslivet är också en viktig part i det generella förebyggande arbetet i en kommun. De har resurser och också ofta ett intresse av att minskar och förebygga brott utöver de som sker mot just dem. Att ha med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet är också viktigt för att kunna skapa ett gott företagsklimat så att vi får behålla dem i kommunen.

Också Hallstahammars kommun har sedan 2010 ett framgångsrikt samarbete med det lokala näringslivet när det kommer till att stävja brottslighet och öka tryggheten.

– Kommunens samordnare är organisatör för en brottsförebyggande grupp. I denna grupp representeras flera olika samhällsaktörer, däribland näringslivet. I denna grupp ger alla aktörer sin lägesbild och utifrån de behov som identifieras kan aktörerna göra gemensamma insatser, som kan ge kraftfullare åtgärder än om kommunen själva skulle göra enskilda insatser. Kommunen arbetar även gemensamt och för dialog med näringslivet i flera andra projekt, säger kommunens brottsförebyggande samordnare Joar Larsson.

Särskilt goda resultat har uppnåtts i det trygghetsskapande arbetet i centrummiljön, där näringslivet bidragit med viktiga perspektiv.

– Genom samverkan med näringslivet får vi en bredare lägesbild och samtidigt kan kommunen nå fler medborgare i de trygghetsskapande åtgärderna. Många företagare befinner sig i centrum och på det viset har de en viss social kontroll av platsen. Genom att många handlare har sina fastigheter där har de möjlighet att arbeta med den fysiska miljön och göra den inbjudande och trygghetsskapande. Företagen har ett brett nätverk som för kommunen är viktigt att ha kontakt med. Genom detta kan vi arbeta mot samma mål och behov, menar Joar Larsson.

Enligt Svenskt Näringslivs undersökningar är byggbranschen en av Sveriges hårdast drabbade branscher, tillsammans med transport, handel och jordbruk. En av de drabbade företagarna Holger Frense som driver Frense Living Bygg AB i Eskilstuna. Han välkomnar att kommunerna nu trappar upp sitt brottsförebyggande arbete.

Holger Frense menar att kommunen har ett viktigt uppdrag i att stärka dialogen mellan polisen och företagen.

- Många företag upplever att inbrott är väldigt lågprioriterade hos polisen. Även när man tar gärningsmän på bar gärning så händer det tyvärr inte mycket, och inom kort kan de fortsätta med samma saker. Vissa ungdomar vet att de i princip kan göra vad de vill utan att det blir någon konsekvens av det. Det behövs ju kännbara straff för brott, men också en bättre uppföljning av brottsligheten.

Brott mot företagLokalt Företagsklimat
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist