NYHET7 september 2022

Hur vill riksdags­kandidaterna underlätta för företagen?  

Konkurrenskraft, offentlig upphandling och krångliga regelverk är frågor med stor betydelse för företagen i Västerbotten. Inför valet har därför tio företagare från länet ställt tre frågor till de 18 främsta riksdagskandidaterna för riksdagspartierna för Västerbotten.  

Frågorna som ställts är:

A. Företagen är beroende av konkurrenskraftiga villkor för att kunna investera, expandera och anställa. Vilka skattefrågor kommer du att driva i riksdagen? 

B. Många företagare upplever att det svårt att göra affärer med kommunerna och även att kommuner ibland driver verksamhet i konkurrens med företagen. Hur kommer du att arbeta med upphandlings- och konkurrensfrågor i riksdagen? 

C. Komplicerade regler från EU, stat/myndigheter och kommuner är ett hinder för företagsamheten. Hur kommer du att arbete med regelförenkling i riksdagen?

De tio företagare som har ställt frågorna är följande: Erik Fahlgren, VTT i Skellefteå AB – Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet AB – Monica Falkner, ST Tryckeri & Reklam AB – Petter Mikaelsson, No Plan B – Roger Fransson, Skeprint AB – Ulrika Dorsch, UT Transport i Norr AB  – Joakim Östergård, Geoteam AB – Fredrik Gustafsson, Grubbe Ventilation AB – Lars Brandt, Seaflex AB – Liselott Gustafsson, Gustafssons rör i Umeå AB 

Här nedan följer svaren från de tio riksdagskandidater som svarat:

Gudrun Nordborg och Caroline Täljeblad, Vänsterpartiet 

A. Ett dynamiskt företagande understöds av välfungerande infrastruktur samt välfärdstjänster och sociala försäkringar av hög kvalitet. För detta krävs ett effektivt skattesystem så att alla kan bidra efter förmåga. Jag stödjer till fullo att Vänsterpartiet söker mandat för att inleda arbetet med en genomgripande skattereform som ska skapa ett enhetligt, rättvist och legitimt skattesystem. Det finns skäl att påminna om de grundläggande koncept som framhölls i 1990-talets skattereform: likformighet, neutralitet och enkelhet. Idag har Sverige ett skattesystem som är mycket gynnsamt för den som har mycket kapital, och för dem med mycket höga inkomster. Detta vill Vänsterpartiet ändra på. Att råda bot på den långvariga underinvesteringen vad gäller investeringar och underfinansieringen av viktiga välfärdstjänster torde ha större betydelse för de flesta företags långsiktiga framgångsmöjligheter än enskilda skatter. 

B. Vänsterpartiet ser det som viktigt att det som upphandlas av kommuner och som omfattar stora summor samlat sett, ger största möjliga nytta för medborgarna och att oschysst konkurrens stävjas. En viktig fråga som vi arbetat med är upphandlande myndigheters möjlighet att ställa arbetsrättsliga krav vid upphandling. Detta gynnar även seriösa företag som inte ägnar sig åt att dumpa löner och arbetsvillkor. Vi vill även begränsa möjligheterna att ha flera led av underentreprenörer i samband med upphandling. Det är också viktigt att upphandlingsfrågor tas på allvar hos kommunerna och vi ser gärna ännu starkare stöd från Upphandlingsmyndigheten. 

C. Vi ser den regelbörda som EU-anpassningen skapar som ett problem inom många områden. Vi stödjer ett kontinuerligt arbete hos myndigheterna att se över regelverken i syfte att göra dem enklare och mindre betungande för enskilda aktörer. Vi menar också att Sverige generellt bör ha detta som vägledande princip i implementeringen av EU-lagstiftning. 

Madelaine Jakobsson, Centerpartiet 

A. Jag och C vill satsa på sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, slopade arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa och sänkta arbetsgivaravgifter för nyrekryteringar i företag med upp till tio anställda. Det behövs också ett effektivare statligt riskkapital och ett förstärkt investeraravdrag. 

B. Som kommunalråd har det varit viktigt för mig att vi som kommun inte ska göra sånt som företagen kan göra istället, procentuellt sett så har Nordmalings kommun högst andel verksamhet utlagd på företag av alla kommuner i länet och det är ett synsätt som jag vill ta med mig till riksdagen. Kommuner behöver både kunskap och verktyg för att lägga verksamhet hos företagen.  

C. Jag och C vill permanenta de fungerande regellättnader som införts under coronapandemin och som visat sig minska regelkrångel. En strategiskt viktig åtgärd är att förstärka Regelrådet så att det får ökade befogenheter. Detta i syfte att minska den offentliga byråkratin.  

Veronica Kerr, Kristdemokraterna 

A. För att Sverige ska vara ett tilltalande land att investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga på attraktiva nivåer jämfört med omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Därför bör bland annat bolagsskatten sänkas och 3:12-reglerna förbättras. 

B. Kristdemokraternas principiella utgångspunkt är att konkurrensutsatta marknader i allt väsentligt ska reserveras för privata företag medan offentlig affärsverksamhet ska minimeras eftersom det ofta inverkar negativt på marknadens funktionssätt. Regeringen bör se över vilka företag i den statliga bolagsportföljen som bör avyttras. Hänsyn i en sådan översyn bör tas till strategiska och säkerhetspolitiska överväganden samt till samhällsuppdrag som inte kan genomföras på annat sätt. Detta slår tyvärr även igenom i kommuner och landstings/regioners egna verksamheter eller dess bolags upphandlingar, som konkurrerar på den kommersiella marknaden; oavsett om det handlar om tvätteritjänster, ägande och drift av konferensanläggningar, campingar, SPA, tryckerier eller annat och bör på motsvarande sätt kartläggas. Det offentliga ska inte konkurrera med det privata såvida det inte krävs en särskild insats på ett väl definierat område för att främja tillväxt och utveckling under begränsad tid. 

C. Ett övergripande mantra är att vi vill arbeta efter målet ”en regel in – två regler ut”. Exempel på vad vi vill förändra är: Införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna, stärk regelrådet, inrätta ett förenklingsforum, reformera systemet med personalliggare och avskaffa kravet på hotelltillstånd. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm, Moderaterna 

A. För det första så ska ledtider för beslut minska och minskat regelkrångel, sänka skatten för att anställa unga, se över LAS. Sänka skatt på drivmedel och bensin, sänka skatt för de som arbetar och har arbetat, sänka energiskatter, sänka skatt på vägtrafik och transporter, se över 3:12 reglerna så att de är mer anpassade för alla företag, göra det enklare att exportera varor. 

B. Det kommunerna gör strider mot LOU, jag vill konkurrensutsätta allt som går att göra bättre och mer effektivt, jag vill införa den kommunala konkurrensutsättningen. Kommunerna måste också kvalitetsgranska sin verksamhet. Lika villkor för kommun och externa bolag. 

C. Vi gör subsidiaritetsprövningar varje gång ett ärende kommer men vi måste arbeta hårdare med att EU inte ska lägga sig i enskilda länders inre marknad, vi måste få regler från EU som ger tolkningsutrymme beroende på vilket land det gäller. EU ska inte sköta vår skog, det kan vi bäst själv. 

Detta är bara ett litet utkast till vad vi vill göra, 99,9% av alla företag är små eller medelstora företag men många regler är till för de riktigt stora företagen och denna regelbörda måste tas bort. Det är för mycket administrativt och tillståndssökande som sätter käppar i hjulet för många små företag. 

Isak From, Socialdemokraterna 

A. Jag ser att vi behöver en bred skatteöversyn, minska krånglet och göra momssystemet sunt och begripligt. Växla om så att arbetade timmar beskattas mindre och kapital och miljöskadlig verksamhet beskattas mer. 

B. Det är viktigt att konkurrensen är rättvis, att okynnes överklagningarna minskas och att folkviljan om vad som ska ske i egen regi och vad som ska upphandlas respekteras. Med det sagt så är det är viktigt att kommuner och regioners upphandling håller hög kvalité och är rättssäker. Vi behöver till exempel öka självförsörjningsgraden av svenska och lokalproducerade livsmedel, för att det ska fungera behöver också kommuner/regioner anpassa sin upphandling så att även mindre producenter kan lämna anbud. 

C. Jag jobbar nu och kommer fortsätta jobba med frihandelsfrågor särskilt kopplat till jord, skog och industri. Vi ska inte bygga nya hinder och vi ska inte importera utsläpp fram andra länder. Vi ska i istället säkerställa att samhället och företagens investeringar kompetensförsörjning motverkar koldioxidlekare. Svenska företag präglas av ständig omställning. Att ständigt utveckla verksamhet och produkt är nödvändigt för att nå lönsamhet och utvecklas. 

Fredrik Stenberg, Socialdemokraterna 

A. Jag står naturligtvis bakom socialdemokraternas skattepolitik. För mig är det viktigt att vi har en effektiv skattepolitik och jag hoppas framförallt på en större skattepolitisk reform som kan få en bred politisk förankring i riksdagen. Jag vill inte ta ut mer skatt än nödvändigt men för mig är effekterna av skatterna det som för mig är prioriterat, dvs. den generella välfärden och skapa så goda förutsättningar för den som möjligt. 

B. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att offentlig upphandling faktiskt finns till för att vara en garant för företagen att bli behandlade på ett schysst sätt från det offentliga när det ska göras inköp. Ändå är det ju inte ovanligt att upphandlingar leder till rättsprocesser och det är från tid till annan säkerligen helt korrekt men jag skulle inte vilja att rättsprocess ska vara normen vid upphandling. För att komma dit behövs mer tillit och förståelse för varandra. 

C. Generellt finns ju regler till för att skydda individer och samhället och visst kan ju vissa regler ibland kännas överflödiga och otidsenliga och då ska man ju vid varje översyn av olika lagområden se över sådana. Jag ser ingen anledning att överreglera men t.ex. finansmarknaden behöver ha många regler för att trygga hela samhällsekonomin t.ex. 

Markku Abrahamsson, Sverigedemokraterna 

A. Företagens villkor är viktiga för fortsatt tillväxt och starkare svensk välfärd. Jag förstår att dagens el- och bränsleskatter måste sänkas, och att det finns ett flertal andra skatter som bör ”sättas under lupp” – inte minst eftersom de ofta upplevs komplicerade. Av det skälet vore det klokt att arbeta för en generell skattereform. Jag skulle också vilja se sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare och landsbygdsföretagare. 

B. Ett skäl till att företagare, och då ofta småföretagare, inte deltar i kommunens offentliga upphandlingar är att man upplever det som krångligt och byråkratiskt. Det beror bland annat på regelverk, krav och allt för stora volymer. Politisk styrning kan också vara problematisk, t ex olika sociala krav på företaget som vill lämna anbud. Jag vill verka för att göra upphandlingarna enklare, mer flexibla och mer tillgängliga även för mindre företagare. 

C. Inom EU arbetar vi för att behålla så mycket lagstiftning som möjligt hos medlemsländerna. I Sveriges riksdag går det att bedriva opinion för att onödiga hinder och omotiverat försvårande regelverk ska begränsas eller tas bort i den mån det är lämpligt. Jag tror det handlar om att se till företagarnas situation och möta problemen där det finns. 

Elin Söderberg, Miljöpartiet 

A. För mig är det viktigt att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. Jag vill underlätta steget att gå från inga till en eller några anställda och jag kommer arbeta för att stärka de sociala skyddsnäten för företagare. Egenföretagare och de som driver mindre företag ska känna samma trygghet att vara sjukskriven eller föräldraledig som anställda. 
  Miljöpartiets skattepolitik är en del av vår politik för att alla ska med när Sverige ställer om till ett hållbart samhälle. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och då behöver det bli lätt att göra rätt. Jag träffar företagare som vill göra hållbara val men där payoff-tiderna är för långa eller det är svårt att ekonomiskt försvara en mer hållbar upphandling tex.    Vi i Miljöpartiet vill: 

  • sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring. 
  • sänka kostnaderna på det som är bra för miljön, som reparationer, återvinning och second hand, vilket också öppnar för ny affärsutveckling inom dessa områden.  
  • sänka skatten på arbete och i landsbygden. 

B. Många mindre eller lokala företag kan erbjuda varor eller tjänster med olika mervärden, att de tex har högre miljöprestanda, att de arbetar med ett socialt ansvarstagande på ett annat sätt, att de bidrar till lokal och regional krisberedskap eller liknande. När upphandlingar endast görs utifrån lägsta pris går kommuner miste om dessa mervärden och de lokala företagen går miste om affären. Min bedömning är att många kommuner uppfattat rådande upphandlingsregler alldeles för snävt och inte ställer särkrav eller viktar anbudsförfrågningar utifrån flera värden även om de skulle kunna göra detta. Vilket också synliggjorts då några kommuner gått före och tex. upphandlat lokalproducerat. Detta skulle jag därför vilja arbeta med genom myndighetsuppdrag för förbättrad vägledning och rådgivning som gör att upphandling i större utsträckning kan tillvarata de mindre företagens olika styrkor. Om inte det räcker är jag öppen för att även se över regelverken för offentlig upphandling. 

C. Miljöpartiet vill minska regelkrånglet för företagare. Alla regler ska ha ett syfte och vara utformade så att de också ger effekt. Regelverk ska också kunna förstås och efterlevas. Det finns behov av att se över en del regelverk som inte längre tjänar ett syfte och det finns även behov av att höja servicearbetet att stödja företag att få förutsättningar att hantera regelverk på korrekt sätt. Människor vill göra rätt för sig och då är det allvarligt om/när man försätts i en situation som skapar oro för att göra fel eller att man inte ges förutsättningar att göra rätt. Jag kommer arbeta för tillräckliga resurser till myndigheterna så de kan erbjuda hög service och kvalitet gentemot företagarna.  

Andreas Löwenhöök, Moderaterna 

A. Att företag väljer att etablera sig i Sverige och att de företag som är etablerade här har tillgång till kapital och kompetens är avgörande för vårt välstånd och ekonomiska tillväxt. Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag. 

Jag vill jobba för konkurrenskraftiga bolagsskatter och kapitalskatter samt sänkta skatter på arbete, pension och avstånd (såsom drivmedelsskatter, avskaffande av flygskatt och ej försämrat reseavdrag, mm). 

B. Generellt uppmanar Moderaterna att kommuner ska ta fram policys som tydliggör att kommunen inte ska ägna sig åt osund konkurrens gentemot näringslivet och genomlysa verksamheten för att säkerställa att hela organisationen följer policyn. 

När det sedan gäller nationell politik vill jag utvärdera de regler om offentlig säljverksamhet som infördes 2010. Det är av stor vikt att säkerställa att osund konkurrens mellan privata och offentliga aktörer inte råder. 

Jag vill också utöka lagstiftningen på så sätt att Konkurrensverket ges större befogenheter och möjlighet att agera också i mål som rör osund konkurrens från offentliga aktörer. Det är en möjlighet som idag saknas. 

C. Jag ställer mig bakom de förslag till regelförenklingar som Moderaterna vill genomföra. Moderaterna vill bland annat sätta upp konkreta och mätbara mål som syftar till en minskad administrativ börda för företagen. På så sätt kan vi säkerställa att politikens åtgärder får effekt i företagarnas vardag. 
  Sammanfattat vill vi bland annat: 

  • Sätta upp ett konkret mål om att företagare inte ska behöva lägga mer tid och pengar på att följa lagar och regler. 
  • Införa ett mätbart mål om att företagarnas regelbörda ska minska betydligt. 
  • Ta fram en strategi och sätta in åtgärder för att korta handläggningstiderna på svenska myndigheter. 
  • Inför en plattform där myndigheter informerar företag om nya regler. 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist