LogoLogo
LogoLogo
Nyhet18 september 2019

Aktuellt från länets riksdagsledamöter

Riksdagen har högtidligt öppnat för säsongen och nu har höstbudgeten presenterats. Länets åtta riksdagsledamöter är laddade och passar på att uppdatera Västernorrlands företagare om vad som är på gång närmast dem på agendan.

Västernorrlands riksdagsledamöter framför Riksdagshuset
Riksdagsledamöterna från Västernorrland: Christina Höj Larsen, Malin Larsson, Ingemar Nilsson, Kristina Nilsson, Jasenko Omanovic, Emil Källström, Jörgen Berglund och Johnny Skalin.Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

I omvärlden närmar sig Brexit och det pågår ett handelskrig mellan USA och Kina. Konjunkturen har mattats av och för ett exportberoende län som Västernorrland så kanske det är viktigare än någonsin för riksdagsledamöterna att påverka vad de kan för att underlätta regelverk och spelregler så att konkurrenskraften kan stärkas såväl i det lilla som det stora.

Riksdagsledamöterna har fått svara på tre frågor. Vilket utskott sitter du i? Vilka frågor närmast ditt bord vill du lyfta som du bevakar för näringslivets räkning på hemmaplan som är högt på agendan? Utifrån omvärlden – vilka hot och möjligheter ser du på horisonten?

Christina Höj Larsen (V)

– Jag är arbetande ersättare i socialförsäkringsutskottet och migrationspolitisk talesperson utifrån detta. Sen är jag även ersättare i arbetsmarknadsutskottet.

– Arbetskraftsbrist och kompetensförsörjning kommer vara ett prioriterat område framöver eftersom detta påverka de flesta branscher i landet framöver. Dessutom fortsätter Vänsterpartiet att pressa på för att snabba på byggandet av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

– Jag ser stora möjligheter för Sverige och svensk industri att vara med och bidra till grön omställning i åren som kommer.

Malin Larsson (S)

– Jag är ordinarie ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt suppleant i Utbildningsutskottet.

– Skogsfrågorna är de som jag framförallt vill lyfta. Skogen är Sveriges och Västernorrlands gröna guld, den är viktig för vår tillväxt, biologiska mångfald och för våra landsbygder. Nu satsar vår socialdemokratiskt ledda regering på att fortsatt finansiera det nationella skogsprogrammet, som är en så viktig grund för genomförandet av vår skogspolitik. Vi satsar 50 miljoner på att stärka och värna äganderätten i skogen. Vi satsar också 30 miljoner på att bekämpa skogsskador och granbarkborren i synnerhet. Sverige är ett skogsland – och för omställningen till ett fossilfritt välfärdsland kommer våra skogar vara avgörande. Vill också lyfta landsbygden, där svensk livsmedelsproduktion är central för jobb och tillväxt på landsbygden. Här är livsmedelsstrategin, som handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela landet, en viktig pusselbit. Det är på landsbygden den mesta av vår matproduktion sker och det är extra roligt när man ser att våra äldre och barn runt om i länet får äta lokalproducerad mat. Andra viktiga landsbygdsfrågor som vi satsar på nu är utbyggnad av bredband, kommunikationer, driftstöd till dagligvarubutiker på landsbygden och väg och järnvägsunderhåll. Hela Sverige ska leva och växa!

– En väldigt viktig fråga för länet framåt är infrastruktur och då tänker jag bland annat på Ostkustbanan. Ostkustbanan kommer att ge länet stora möjligheter inom både person och godstrafik, ska Sverige bli världens första fossilfria land är tågen och Ostkustbanan viktig. Även utifrån miljö och klimat är investeringar i infrastruktur viktigt. Miljö- och klimatfrågorna vill jag också lyfta som både ett hot och en möjlighet framåt. Det krävs att vi tar dessa frågor på största allvar och det ser vi i vår budget nu med flera stora satsningar på området. Här har vi en enorm möjlighet att gå före och visa övriga världen att det är möjligt, vi har den förutsättningen med skogen och våra övriga viktiga naturtillgångar. Tillsammans med forskning och innovation kan det skapas nya arbetstillfällen och en möjlighet för länet. Vi måste stärka klimatarbetet och skynda på omställningen för att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet – det är vår plikt gentemot kommande generationer.

Ingemar Nilsson (S)

– Jag är ordinarie ledamot i Finansutskottet, där jag mer specifikt jobbar med kommunal ekonomi (utgiftsområde 25) samt med försäkrings- och pensionsfrågor vilka faller inom Finansutskottets ansvarsområde. Dessutom är jag suppleant i Skatteutskottet.

– Som före detta ledamot i Näringsutskottet är jag alltid intresserad av näringspolitik, industrifrågor, inte minst inom skogsindustrins område. Därför försöker jag hålla ett öga på frågor inom detta område, som är så viktigt för Västernorrland. Dessutom frågor som handlar om kompetensförsörjning, infrastruktur, energi och skatter. Sen är det viktigt att försöka öka samverkan (regionalt) mellan näringslivet, akademin och offentlig verksamhet.

– Utifrån hot så kommer en konjunkturavmattning. Det råder kompetensbrist och arbetskraftsförsörjning inom nära nog alla branscher toppad med en alltför drastisk och snabb förändring av Arbetsförmedlingen där det dras ner på arbetsmarknadsutbildningar. Vi har även en oroande utveckling av valutakursen. Möjligheter som jag vill lyfta är klimat- och miljöfrågorna som ger nya möjligheter för regionen, inte minst via skogen och skogsindustrin. Positivt är även de ökade infrastrukturinvesteringarna som sker som stärker regionen.

Kristina Nilsson (S)

– Jag är vice ordförande och gruppledare i Socialutskottet.

– Skogen är den främsta näringsfrågan, men utifrån arbetet i det egna utskottet så är det sjukvården.

– Tack vare januariavtalet finns det goda möjligheter att ”få bra saker gjorda”. Sen är avmattningen i ekonomin och att något parti inte orkar med den tuffa situationen med stora kompromisser en utmaning.

Jasenko Omanovic (S)

– Jag är ordinarie ledamot i Trafikutskottet och ersättare i Utrikesutskottet.

– Alla frågor inom transport och trafikområdet är högt på min agenda. Väg, järnväg, flyg, sjöfart, bredband med mera. Även kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor finns med här som en viktig del i arbetet.

– Oro just nu är att det blir en hård Brexit, den stundande lågkonjunkturen och tillgång till kompetent arbetskraft, kompetensförsörjningsfrågan. Möjligheter ges genom de investeringar som görs i infrastruktur, mestadels i Sundsvall och övre Ådalsbanan som ger oss nya utvecklingsmöjligheter.

Emil Källström (C)

– Jag är ledamot i Finansutskottet.

– Kommande året bär på flera viktiga frågor för länet. Utredningen om ett lättare strandskydd är nu igång och skulle kunna innebära betydligt mer byggande och investeringar i länet. Samma sak gäller processen kring gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som nu kommer igång. Nästa års budget kommer också innebära skattesänkningar för länets folk och företag. Bland länets framtidsfrågor vill jag lyfta järnvägen. Både Ostkustbanan, Ådalsbanan och Mittbanan är i behov av rejäla satsningar. Här måste länets riksdagsledamöter ligga på som iglar.

– Västernorrland är ett exportlän. Osäkerhet när det gäller den globala handeln riskerar att slå stenhårt mot våra industrier och jobb.

Jörgen Berglund (M)

– Jag är ledamot i Försvarsutskottet.

– Högt prioriterade frågor på agendan som jag vet är viktiga för länets näringsliv företag och företagare är skatter, infrastruktur, kompetensförsörjning och anställningsregler. För att få fler företagare, företag som går bra och fler som växer måste villkoren inom dessa områden bli bättre. Utan företag stannar Sverige. Skatt på företagande och arbete måste sänkas. Regler och lagar som bygger administration måste kraftigt minska. Snedvridande konkurrens från kommuner och regioner måste bort.

– Ett hot är att det totala skattetrycket går upp samtidigt som vi går in i en svagare konjunktur. Den svaga kronan och regeringens ovilja att underlätta för företagare. Finns en risk för att dyra reformer som friår och familjevecka finansieras av höjda skatter för företagare. En möjlighet skulle kunna vara att den riksdagsmajoritet som finns för och använder en annan, mer företagsvänlig, politik.

Johnny Skalin (SD)

– Jag är ledamot i EU-nämnden och från den 22 oktober ledamot i Skatteutskottet (nuvarande ersättare).

– Skattefrågor med fokus på näringsliv är viktigt för att möta lågkonjunkturen och för att skapa förutsättningar för fler arbeten i kombination med vissa skattelättnader för konsumenter.

– Den kommande lågkonjunkturen kommer att ställa omställningskrav framför allt på kommunerna. Spetsat med hög konsumtionsbelåning, höga statsskulder i flera nyckelländer och risk för konflikter finns det även risk för en djup nedgång. Men varje ekonomisk nedgång leder också till naturliga rationaliseringsprocesser. Med en väl riktad ekonomisk politik kan förutsättningar för ökad svensk konkurrenskraft skapas samtidigt som lågkonjunkturens direkt negativa effekter lindras.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist