NYHET30 mars 2022

Bättre styrning av offentlig upphandling är nödvändig

I en serie artiklar i VLT har det framkommit stora brister i hanteringen av de offentliga inköpen i Västerås. Detta är tyvärr inget unik, många kommuner har haft omfattande problem med styrningen av inköpsprocessen. Under de senare åren har dock många kommuner insett problemen och vidtagit omfattande åtgärder för att förbättra styrningen bland annat genom att inte tillåta ”köp på stan” och införa kategoristyrning.

”Fler personer behöver engageras i inköpsarbete genom skapandet av kategoriteam, som ges tid och mandat att optimera upphandlingsfunktionen”. Det skriver Ellen Hausel Heldahl och Kristin Lahed i denna debatt.Foto: Mostphotos

I spåren av en pandemi, krig och statens stora upplåning av pengar som ska betalas tillbaka samt behovet av hållbarhets- och digitaliseringskrav finns anledning att reflektera över hur offentlig upphandling bäst kan nyttjas framöver. Potentialen är stor att mer effektivt använda de 800–900 miljarder skattekronor som offentlig sektor årligen köper in varor och tjänster för.

Ellen Hausel Heldahl, jurist och upphandlingsexpert Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Principerna för inköp är i grund och botten de samma oavsett om köpen görs i privata företag eller offentlig sektor. Men i praktiken råder det stor skillnad i hur inköpen genomförs, inte minst avseende vilken styrning och strategi som tillämpas och hur man ser på vikten av att ha goda relationer med sina leverantörer. Den offentliga sektor arbetar allt för sällan med att koppla samman behoven av inköp (varuförsörjningsstrategier) till den produktionsplanering som trots allt äger rum i offentlig sektor. Det medför att den offentliga inköpsverksamheten och deras leverantörer sällan vet vilka volymer som kommer att behövas framöver utan dessa utgår i bästa fall från historiska data. Hur denna styrning sker i offentlig sektor är i stor utsträckning en politisk fråga.

Kristin Lahed, regionchef Västmanland, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB
Det handlar trots allt om cirka 800–900 miljarder kronor per år som har förutsättningar att förändra och utveckla samhället till det bättre.

Genom att kontinuerligt mäta sin inköpsmognad och införa kategoristyrning kan kommunen lättare uppnå uppsatta mål, till exempel spara pengar, hantera risker bättre eller minska klimat- och miljöpåverkan. Genom smartare strategiarbete kan inköp föra in nya perspektiv till gagn för verksamhetens utveckling – perspektiv som kan bidra till såväl sänkta kostnader som mer robusta försörjningskedjor.

Genom att utveckla kravställandet och synen på leverantörssamverkan kan den privata sektorns innovationskraft och kunskap bidra till att varje skattekrona används effektivare. Nya lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle måsta få en möjlighet att konkurrera på den offentliga upphandlingsmarknaden genom att bland annat i större utsträckning ställa funktionskrav istället för specifikationskrav.

En effektivare offentlig upphandling kan inte åstadkommas genom att en enskild upphandlare har vilja och ambitioner, utan detta kräver genomgripande organisationsförändringar där gamla mönster bryts upp och nya skapas. En fortsatt förflyttning mot ett mer strategiskt inköpsarbete förutsätter engagemang och stöd från ledningen både hos politiker och ledande tjänstepersonen i kommunen.

Fler personer behöver engageras i inköpsarbete genom skapandet av kategoriteam, som ges tid och mandat att optimera upphandlingsfunktionen.

Det är därför tråkigt att se att så få politiker och ledande tjänstepersoner engagerar sig i den offentliga upphandlingen. Det handlar trots allt om cirka 800–900 miljarder kronor per år som har förutsättningar att förändra och utveckla samhället till det bättre.

Debatt publicerad i VLT 220330

Läs också: Efter VLT:s granskning: Alla inköpskort har spärrats

Bättre upphandlingUpphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist