NYHET15 november 2023

Gästkrönika: Ge någon bättre förutsättningar att lyckas

Någon borde göra något åt det här! Hur många gånger har man hört någon utbrista den meningen? När något inte fungerar som det ska eller när det uppstår ett behov för något så är det ofta denna Någon de flesta litar på och förväntar sig att lösa problemet. Men vem är denna Någon?

Foto: Nils Elofsson & Canva

Historien har visat att det i själva verket är entrepenörer och företag som driver på utvecklingen och som löser dem stora problemen samhället står inför. I Sverige har vi varit väldigt framgångsrika med att göra just detta. När Någon har behövts för att rädda människors liv så har svenska entreprenörer klivit fram och uppfunnit innovationer såsom respiratorn, pacemakern och trepunktsbältet.

Så att vara företagare och entreprenör är att vara Någon, men de kommer inte att lösa vårt samhälles största problem på egen hand, de behöver hjälp. Vi behöver fler av dem och de som finns behöver bättre förutsättningar för att lyckas. I den globala kapplöpningen vi befinner oss i där länder tävlar om att leda omställningen till fossilfri ekonomi kommer vinnarna att skapa en plattform för långsiktig tillväxt och välfärd. Sverige, som tappar i OECD-ländernas välståndsliga samt ser ut att få sämst tillväxt i hela EU 2023, behöver kliva fram och genomföra reformer som vänder denna negativa trend. Annars riskerar vår konkurrenskraft att försvagas och den nedåtgående spiralen att fortsätta. För att vända trenden är det huvudsakligen tre reformer som måste till. Vi måste säkra näringslivets kompetensförsörjningskrav, säkerställa en leveranssäker elförsörjning i hela landet och en minskning av regelbördan för företagen.

Vi måste säkra näringslivets kompetensförsörjningskrav, säkerställa en leveranssäker elförsörjning i hela landet och en minskning av regelbördan för företagen.

Den första reformen handlar om att näringslivets kompetensbehov måste i större grad styra utbildningspolitiken. Detta kan göras på flera sätt, till exempel genom en reformering av den gymnasiala yrkesutbildningen i form av en kvalitetssäkring där branschernas inflytande bör öka. Mer fokus bör också läggas på yrkeshögskolan där man bör utöka platserna och utbudet samt att den borde dimensioneras mer utefter arbetsmarknadens behov. På så vis kan man agera agilt och utöka utbildningsplatserna i sektorerna som behöver det mest. Ett effektivt sätt att snabbt få in rätt kompetens är genom arbetskraftsinvandring. Eftersom Sverige just nu inte har tillräckligt med arbetskraft som behövs för att dämpa det skriande kompetensbehovet behöver det bli lättare för företag av olika storlek att rekrytera från tredjeland. Om inte de nu långa ledtiderna för att få arbetstillstånd kortas ner kommer potentiell arbetskraft att välja bort Sverige för andra länder där de snabbare kan komma in på arbetsmarknaden.

Den andra viktiga reformen som krävs är en stabilare elförsjörning i hela landet. Att den ska fungera smidigt är en central fråga för näringslivets konkurrenskraft och avgörande i klimatomställningen. För att på riktigt ha en chans att tackla klimathotet kommer näringslivet att spela en viktig roll. Men om företag på allvar ska ha en chans att ställa om till en fossilfri energiförsörjning behövs hjälp från politiken att få till en leveranssäker el till ett konkurrenskraftigt pris. För att göra detta jämlikt över hela landet krävs ett påskyndande av utbyggandet av elnäten. Det måste sättas ett tydligt mål för försörjningstrygghet och det krävs att man påbörjar arbetet med en elmarknadsöversyn som främjar fossilfrihet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Regelbördan drabbar inte bara svenska företag utan kan också avskräcka utländska företag som vill försöka etablera sig på den svenska marknaden. 

Den tredje reformen som måste till är en minskning av regelbördan för företagen. Frågar man företagarna själva hamnar denna frågan ofta högst upp på dagordning över vilken politisk förändring de vill se. Det ska vara lätt att vara företagare i Sverige men idag är tyvärr regelkostnaden mycket omfattande för svenska företag. Regelbördan drabbar inte bara svenska företag utan kan också avskräcka utländska företag som vill försöka etablera sig på den svenska marknaden. Det krävs därför en politisk process för att noggrant utreda hur man kan göra det enklare för företag att verka i Sverige och därmed öka vår internationella konkurrenskraft.

Om vi ska hjälpa Någon att driva på den enorma samhälleliga utvecklingen vi har framför oss så måste vi börja med dessa tre reformer. Någon behöver tillräcklig kompetenskraft, Någon behöver en leveranssäker elförsörjning och Någon behöver en minskad regelbörda om denne ska uppfylla de krav vi ställer på dem. Någon har drivet och motivationen, men det är upp till politiken att ta vara på den.

Nils Elofsson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist