Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 juli 2020

Öka AI användningen

Sverige är ett teknikgillade land där många av oss har hög tillit till myndigheter och företag. Det har spelat stor roll för teknikkompetens, teknikutveckling och Sveriges tätposition som en digital ledare i Europa. Nu är ökad AI-användning centralt för bibehållet ledarskap i den nya dataekonomin. För att lyckas behövs både tillit, hög kunskapsnivå och en väl anpassad infrastruktur, men också ett möjliggörande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.

Foto: Ernst Henry Photography AB

När Sveriges och Europas ekonomi återstartar efter pandemin är det centralt med en visionär politik som möjliggör utökad användning av data och artificiell intelligens. Grunden för framtidens digitala samhälle är ett heltäckande nät av snabbt bredband och satsningar på 5G, cybersäkerhet, forskning, innovation, digital kompetens och industridriven standardisering. Till detta framtidspussel hör också ett regelverk som över tid klarar av att upprätthålla medborgarnas tillit och förtroende för vad vi skapar med ny teknik.

Vad gäller lagar och regler för AI-användning finns redan idag ett tillämpbart system av lagar och regler. Dataskyddsförordningen, GDPR, styr hur personuppgifter får användas och så finns till exempel produktsäkerhetsregler och produktansvarsregler. Dessa teknikneutrala regelverk är fortsatt fullt ut tillämpliga, men ny teknik kan innebära att nya juridiska frågeställningar uppstår. Lagar och regler behöver därför ses över så att lagstiftningen täcker de identifierade problem som AI kan medföra.

EU-kommissionen har i sin AI-vitbok framfört förslag på hur AI-system med hög risk för samhälle och miljö skulle kunna identifieras och regleras. För att hjälpa företag identifiera högrisk AI anser Svenskt Näringsliv att självcertifiering vid skapande och användande av AI kan vara mycket värdefullt. Europa har ett mycket värdefullt verktyg i de etiska riktlinjerna för tillitsfull AI som publicerades av EU-kommissionen i april 2019. Dessutom kommer en digital checklista publiceras den 16 juli 2020 som guidar och hjälper producenterna att skapa robust och korrekt AI.

EU-kommissionen ser nu över hur särskilda krav skulle kunna utformas för AI-tillämpningar som efter riskanalys kan anses innebära hög risk om de används.

Svenskt Näringsliv har svarat på EU-kommissionens konsultation och tagit fram ett AI positionspapper med sju huvudbudskap.

Europeiska kommissionen bör koncentrera sina insatser på att stödja forskning, innovation, kompetens och tillhandahålla en robust digital infrastruktur i hela Europa.

AI behöver en snävare definition, annars riskerar det bli en överreglering för ett stort antal tillämpningar.

Det mest effektiva sättet att nå bättre lagstiftning är att se över och kartlägga de AI-relevanta regelverken. Befintliga regler bör förtydligas genom riktlinjer.

Vid snabb teknikutveckling har självreglering och sektoriella uppförandekoder avsevärda fördelar jämfört med skapande av nya lagar.

Ny lagstiftning bör vara principbaserad och teknikneutral för att vara framtidssäker och ge hållbara spelregler.

Begreppet ”hög risk” måste definieras snävt för att undvika att rättslig osäkerhet blir ett hinder för innovation och AI-användning. En tydlig riskbedömning bör identifiera alla högrisk-AI oavsett sektor eller område.

Europa bör inte hindra eller försvåra användning av icke-europeiska data för att producera AI och AI-resultat av högsta kvalitet. Den relevanta datakopplade frågan för samhället är att AI-slutsatser är etiska och lagenliga.

Artificiell intelligensDigitalisering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist