Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 maj 2021

EU: Nytt förslag om regler mot utländska subventioner  

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till nya regler mot utländska subventioner. Det nya regelverket ska hantera utländska subventioner till ekonomiska aktörer som riskerar snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Svenskt Näringsliv har gjort en första genomgång av förslaget som lagts fram. Förslaget är dock omfattande och kommer analyseras närmare.  

– Det är rimligt att samma regler gäller för alla företag för att undvika diskriminering. Med de högre tröskelvärdena, som vi på Svenskt Näringsliv har efterfrågat, undviks onödig administration och de mest snedvridande subventionerna fångas in, säger Anna Stellinger, chef för Svenskt Näringslivs verksamhetsområde Internationellt och EU.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på en förordning för att hantera utländska subventioner, från länder utanför EU. Det nya regelverket ska ge kommissionen möjlighet att undersöka utländska subventioner till ekonomiska aktörer på EU:s inre marknad som riskerar snedvrida konkurrensen. Det föreslås särskilda regler för kontroll av subventioner vid förvärv av EU-företag och vid offentlig upphandling inom EU. 

Regelverket föreslås gälla alla företag som mottar subventioner från tredje land. Det innebär att reglerna även kan träffa svenska företag som har mottagit ekonomiskt bidrag från ett land utanför EU. Om ett företag bryter mot reglerna riskerar förvärvet att stoppas eller budet i upphandlingen att ogiltigförklaras. Företaget riskerar också böter. EU-kommissionen föreslås ha tillsynsansvaret för regelverket.

Det föreslagna regelverket innebär både en möjlighet för EU-kommissionen att på förhand kontrollera förvärv och upphandlingar genom ett anmälningsförfarande, och också en möjlighet att på egen hand inleda en efterhandskontroll. Endast förvärv och upphandlingar över angivna tröskelvärden behöver anmälas. Tröskelvärdena som anges har höjts jämfört med tidigare förslag. Förvärv ska anmälas till kommissionen om omsättningen inom EU hos det företag som ska förvärvas är minst 500 miljoner euro och den utländska subventionen är minst 50 miljoner euro. Bud i offentliga upphandlingar ska anmälas om de involverar en subvention från ett land utanför EU där värdet av upphandlingen är minst 250 miljoner euro. Förslagen på tröskelvärden ligger inom det spann som Svenskt Näringsliv tidigare föreslagit.

Det föreslås även en möjlighet för kommissionen att i efterhand kontrollera andra marknadssituationer samt förvärv och offentliga upphandlingar under de angivna tröskelvärdena. Subventioner som understiger fem miljoner euro anses inte snedvrida konkurrensen på den inre marknaden och omfattas därför inte av reglerna. 

– Det är rimligt att samma regler gäller för alla företag för att undvika diskriminering. Med de högre tröskelvärdena, som vi på Svenskt Näringsliv har efterfrågat, undviks onödig administration och de mest snedvridande subventionerna fångas in. Men det vi helst vill se på sikt är gemensamma regler inom WTO. Där hanteras de bäst. EU-kommissionens förslag är omfattande och vi behöver analysera det närmare, säger Anna Stellinger, chef för Svenskt Näringslivs verksamhetsområde Internationellt och EU.

Svenskt Näringsliv kommer nu att analysera förslaget till förordning mer i detalj. Mycket handlar om hur förordningen kommer att tillämpas i praktiken och att den uppfyller sitt syfte att hantera utländska subventioner som snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Regelverket måste vara proportionerligt och icke-diskriminerande för att undvika repressalier från andra länder och för att skapa så lite administrativ börda för företag som möjligt. 

Den inre marknaden
Skriven avStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist