REMISSVAR13 januari 2022

Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

MOTTAGARE
Näringsdepartementet
Externt diarienummer
Näringsdepartementet
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-170

Svenskt Näringsliv har bjudits in att lämna synpunkter på förslagen i ovan nämnda betänkande. Svenskt Näringsliv företräder drygt 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

Svenskt Näringsliv har bjudits in att lämna synpunkter på förslagen i ovan nämnda betänkande. Svenskt Näringsliv företräder drygt 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

 • Gränserna för när ett bolag ska omfattas av krav på revision bör höjas i nivå med vad som gäller enligt EU-rätten.
 • Efterhandsdebitering av tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tobaksförsäljning bör införas.
 • Myndigheterna bör involvera berörda aktörer i ett tidigt skede för att identifiera behov och förslag till förenklingar.
 • En av myndigheterna utställd handläggnings- och servicegaranti bör kopplas till någon form av konsekvens om garantierna inte uppnås. Avgifter kopplade till ärendet bör i så fall sättas ner eller utgå helt.
 • En årlig sammanställning över hur myndigheternas garantier uppnås bör tas fram.
 • Det bör tydliggöras att myndigheter som deltar i arbete på EU-nivån primärt representerar samtliga intressen i Sverige. Av detta följer krav på beredning av en instruktion och samråd med berörda aktörer.
 • Förvaltningslagen bör ses över i syfte att stärka myndigheternas skyldighet att ge råd och stöd till de företag som ska följa regelverket.
 • Regelrådet bör omorganiseras till en egen myndighet.
 • Regeringskansliet bör, i sin egen regelgivning, omfattas av samma krav som förvaltningsmyndigheterna när det gäller att ta fram fullödiga konsekvensutredningar.
 • En centralt placerad funktion för beredning av regelfrågor inom Regeringskansliet bör inrättas.
 • Varje anmälan som lämnas till det förenklingskansli som föreslås bör resultera i ett förslag till förändring av aktuellt regelverk, alternativt en fullödig förklaring varför hela eller delar av synpunkterna inte beaktas.
 • En fast struktur av beredningsgrupper bör inrättas för inhämtande av synpunkter av berörda aktörer inför kommande EU-lagstiftning.
 • Tidpunkt för när en regel ska utvärderas bör bestämmas redan vid regelns tillkomst.
 • Riksrevisionen och/eller Ekonomistyrningsverket bör få uppdraget att leda utvärderingsarbetet. Tillräckliga resurser bör säkras för uppdraget.
 • Principen kring s.k. solnedgångsklausuler bör införas.
 • EU-direktiv bör som huvudregel implementeras på miniminivå.
 • Förslaget att slopa kravet på arkivering av räkenskapsmaterial i ursprunglig form tillstyrks och bör genomföras så fort som möjligt.
 • Kravet på förvaring av räkenskapsinformation i Sverige bör avskaffas.
Ansvarig handläggareChrister ÖstlundClaes Norberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist