NYHET16 april 2024

Viktigt att nya förenklingsrådet förstår företagen på djupet

I budgetpropositionen för 2024 flaggade regeringen för att inrätta ett förenklingsråd. Syftet beskrevs som en åtgärd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.

Christer Östlund, expert på regelförbättring.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I dagarna har beslutet om rådets uppdrag och utformning tagits. Det är naturligtvis mycket positivt att konkreta steg nu tas för att minska företagens regelbörda. Tillsammans med de förenklingsuppdrag som regeringen lagt till ett trettiotal myndigheter och det aviserade Implementeringsrådet genomförs nu efterlängtade reformer som rätt utformade kommer att främja svensk konkurrenskraft.

Enligt den förordning som regeringen beslutade om den 11 april och som träder i kraft den 15 maj kommer Förenklingsrådet bli ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket. Rådet ska bestå av en ordförande och fyra ledamöter som alla utses av regeringen. Rent organisatoriskt blir det därmed en spegelbild av det befintliga Regelrådet, vars uppdrag är att granska konsekvensutredningar. Förenklingsrådet uppgift blir dock mer omfattande. Rådet ska ta emot och analysera förslag på förenklingsåtgärder och därefter lämna förslag till regeringen på åtgärder som minskar företagens regelbörda. Förslagen ska vara konkreta och välmotiverade. Innan förslagen lämnas ska en konsekvensutredning upprättas och i aktuella fall ska även författningsförslag tas fram.

Det är naturligtvis avgörande att rådet får en sammansättning som på djupet förstår företagens verklighet och som dessutom har genuina kunskaper om lagstiftningsprocessen.

Även om Förenklingsrådets uppdrag är förhållandevis utförligt beskrivet kvarstår dock några frågetecken. I skrivande stund vet vi fortfarande inte vilka personer som kommer att ingå i rådet. Det är naturligtvis avgörande att rådet får en sammansättning som på djupet förstår företagens verklighet och som dessutom har genuina kunskaper om lagstiftningsprocessen.

En ytterligare fundering är hur Förenklingsrådets förslag kommer att tas emot av regeringen. Konkreta och välmotiverade förenklingsåtgärder, där det upprättats en konsekvensutredning och tagits fram författningsförslag, liknar i stor utsträckning de underlag som vanligtvis kommer från offentliga utredningar. Frågan som då uppkommer är om Förenklingsrådets förslag ska anses uppfylla det beredningskrav som uppställs i regeringsformen.

Som sagt, några frågetecken återstår. Det viktiga nu är dock att Förenklingsrådet kommer på plats och kan påbörja sitt arbete. Svenskt Näringsliv kommer därvidlag att aktivt stödja rådet och bidra med både förslag och kunskap så att Förenklingsrådets arbete blir framgångsrikt.

Regelförbättring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist