NYHET3 april 2024

Regeringen missar chansen att förbättra reglernas kvalitet

Det bjuds på flera besvikelser i regeringens nya förordning för konsekvensutredningar. Nu måste regeringen steppa upp för att minska företagens regelbörda, skriver Christer Östlund, expert på regelförbättring.

Christer Östlund, expert på regelförbättring.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I dagarna har regeringen beslutat om en ny förordning om hur och när konsekvensutredningar ska tas fram. Förordningen ska ersätta de nuvarande reglerna som togs fram redan under regeringen Reinfeldts första mandatperiod. En konsekvensutredning är en central del i beslutsunderlaget innan beslut om nya regler fattas. Hur kommer det här påverka berörda aktörer, vad kommer det att kosta, finns det alternativa sätt att uppnå de mål som reglerna syftar till och behöver reglerna kompletteras med särskilda informationsinsatser är några av de frågor som konsekvensutredningen ska svara på. Det går att hävda att en ordentligt genomförd konsekvensutredning är ett viktigt inslag vår demokrati. För att regelgivare ska kunna utkrävas ansvar bör de också haft en rimlig möjlighet att i förväg bedöma konsekvenserna av sina beslut.

Tyvärr missar man chansen att genomföra ett antal angelägna förbättringar.

Det har under lång tid framförts kritik mot hur arbetet med konsekvensutredningar genomförs i Sverige. Kritiken är befogad. Regelrådet, vars uppgift är att granska konsekvensutredningarna, redovisar i sin senaste årsrapport att hela 40 procent av utredningarna brister i sådan utsträckning att de inte kan anses uppfylla kraven i förordningen. Det är också anmärkningsvärt att trots att reglerna om hur och när konsekvensutredningar ska tas fram funnits i drygt femton år så går det inte att notera någon förbättring över tid.

Nu har regeringen som sagt beslutat om en ny förordning och tyvärr missar man chansen att genomföra ett antal angelägna förbättringar:

För det första handlar det om vilka regelgivare som ska omfattas av kravet på att upprätta en konsekvensutredning. Precis som tidigare väljer regeringen att begränsa det till myndigheter och utredningar. Därmed omfattas inte regeringens egen regelgivning av det formella kravet, vilket hade varit önskvärt. En missad chans.

För det andra är tidpunkten när Regelrådet ska kopplas in i processen viktig. Enligt den tidigare förordningen ska myndigheterna ge Regelrådet minst två veckor på sig att yttra sig över konsekvensutredningen innan beslut fattas om nya regler. En tidsgräns som har visat sig alltför snäv. Rådet ges ingen möjlighet att begära kompletteringar i de fall man upptäcker brister. Tidsgränsen borde i stället vara minst fyra veckor. Nu väljer regeringen att hålla fast vid två veckor, vilket är olyckligt. En missad chans.

För det tredje måste även nya regler utvärderas. En sak är att genom väl genomförda konsekvensutredningar göra en kvalificerad bedömning av hur reglerna kommer att falla ut. En minst lika viktig sak är att i efterhand utvärdera hur det faktiskt blev. På den här punkten har Sverige historiskt brustit i systematik, vilket inte minst OECD pekat på. Nu hade regeringen en chans att flytta fram ambitionerna och tydliggöra i förordningen hur utvärderingarna ska genomföras och vid vilken tidpunkt. Tyvärr landar man i en försiktig skrivning om att en konsekvensutredning ska innehålla en beskrivning om hur och när reglerna kan utvärderas. En missad chans.

Arbetet med att förbättra kvalitén i regelgivningen och därmed minska onödiga regelbördor för företagen måste drivas vidare med kraft. Det handlar ytterst om att ge svenska företag en möjlighet att konkurrera på lika villkor med företag i andra jämförbara länder.

Regelförbättring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist