REMISSVAR1 december 2022

Remiss av Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/02452
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-114

Svenskt Näringsliv anser att

  • förbättringar av konsekvensutredningsarbetet bör beredas tillsammans med förslagen om en ny förbättrad regelgivningsprocess som lämnas i SOU 2021:60. Regeringen bör snarast återkomma med ett samlat förslag.
  • begreppet betydande i § 4 byts mot begreppet allvarliga
  • Regeringskansliet bör omfattas av kraven i konsekvensförordningen.
  • fokus i förordningen även fortsättningsvis ska vara på konsekvenser för företagen och att det inte breddas till att även omfatta jämställdhet och utsläpp av växthusgaser.
  • det införs ett krav på en särskild konsekvensutredning vid förslag om att Sverige ska gå utöver EU-direktivs miniminivå. I en sådan utredning bör det även anges hur andra medlemsstater valt att implementera lagstiftningen. Motsvarande krav bör ställas för verkställighetsföreskrifter av EU-förordningar.
  • Regeringen ska i sin egen regelgivning åläggas att inhämta yttranden från Regelrådet på motsvarande sätt som myndigheter.
  • Regeringen återkommer med ett samlat förslag om hur Regelrådets verksamhet ska förstärkas i enlighet med de förslag som lämnas i SOU 2021:60.
  • ansvaret för stöd och metodutveckling i konskevensutredningsarbetet placeras inom Regeringskansliet.
  • EU-ärenden omfattas av beredningskravet i RF 7 kap 2 §.
  • Sveriges arbete under EU:s lagstiftningsprocess förstärks i enlighet med de förslag som Svenskt Näringsliv lämnat i skriften Stärkt position i EU genom ökad delaktighet.
Ansvarig handläggareChrister Östlund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist