REMISSVAR17 november 2023

Remiss av promemorian Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket.

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/03687
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-119

Vad gäller de EU-rättsliga anpassningarna av de aktuella konkurrensrättsliga gruppundantagen så syftar dessa ändringar till att samma materiella regler ska gälla för bedömningen av konkurrensbegränsande specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling, oavsett om svensk konkurrensrätt eller EU:s konkurrensrätt är tillämplig i det enskilda fallet. Svenskt Näringsliv anser det grundläggande att konkurrensrätten hanteras harmoniserat inom EU i så stor utsträckning som möjligt, och tillstyrker förslagen som förs fram i promemorian.

Svenskt Näringsliv är även positiv till att Konkurrensverket utses som nationell ansvarig myndighet för att understödja och vara huvudsaklig nationell kontaktpunkt för EU-kommissionen avseende både DMA och FSR, såsom promemorian föreslår. DMA och FSR är rättsakter som Svenskt Näringsliv i grunden välkomnar, om än med flertalet synpunkter på respektive rättsakt. Det är viktigt att dessa två förordningar tillämpas på ett förutsägbart, rättssäkert, effektivt och så långt möjligt harmoniserat sätt i de olika medlemsstaterna.

Den fråga som föranleder särskilda överväganden i promemorian är den om att ge Konkurrensverket behörighet att och befogenheter för att på eget initiativ genomföra en sådan utredning som avses i artikel 38.7 i DMA-förordningen. Sammantaget förefaller det vara rimligt att Konkurrensverket ges de behörigheter och befogenheter som föreslås i promemorian i detta avseende.

Ansvarig handläggareStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist