REMISSVAR19 april 2024

Begäran om yttrande i ärende om nätkoncession för en ledning i sträckan Hurva-danska gränsen

MOTTAGARE
Klimat- och närlingslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/01290
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-61

Affärsverket svenska kraftnät (Svk) planerar tillsammans med den tyska transmissionsnätoperatören 50Hertz för en ny likströmsförbindelse, Hansa Power Bridge, mellan Sverige och Tyskland. Enligt Svk är det huvudsakliga syftet med projektet att stärka kopplingen mellan Norden och övriga Europa genom ökade möjligheter till elhandel. Svenska kraftnät har ansökt vid Energimarknadsinspektionen om nätkoncession för en 320 kilovolts mark- och sjökabel från Hurva i Ystads kommun till territorialgränsen mot Danmark. Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att inkomma med ett yttrande över Svk:s ansökan, för att bedöma effekterna för svensk elmarknad av att den nya förbindelsen tas i drift.

För Svenskt Näringsliv är huvudfrågan kring Hans Power Bridge följande:

Vad är nyttan för Sveriges konsumenter och för det svenska näringslivet, och i synnerhet den internationellt konkurrensutsatta industrin, med att bygga ut ytterligare elhandelsförbindelser till Tyskland?

  • Ökad gränsöverskridande elhandel kräver att varje land tar ett grundläggande ansvar för det egna landets kraftsystem. Så sker inte idag.
  • Om elhandeln över gränserna ska öka kräver det att prissignalerna fungerar för att påverka energimarknaderna och tillföra ny produktion och överföring där det behövs. Idag fungerar inte detta tillräckligt väl.
  • Utifrån de stora antal förändringar och osäkerheter som elsystemen i Sverige och Norden just nu står inför anser Svenskt Näringsliv att regeringen bör avvakta med att ge nätkoncession till Hansa Power Bridge. För att säkra det svenska näringslivets konkurrenskraft, bör därför en nätkoncession åtminstone inte ges förrän det tillförsäkrats att SE4 kommer att tillföras tillräcklig mängd ny elproduktion innan dess Hansa Power Brigde har färdigställts.
Ansvarig handläggareMichelle Tun von Gyllenpalm
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist