Rapport30 november 2020

Kraftsamling Elförsörjning - policyrapport

Kraftsamling Elförsörjning har med hjälp av ett tiotal nya faktaunderlag utrett hur det svenska elsystemet kan möjliggöra en konkurrenskraftig och fossilfri ekonomi år 2045. Utifrån vår analys av underlag och diskussioner med olika aktörer under projektets gång presenterar vi i denna rapport våra konkreta policyrekommendationer för att Sveriges elsystem på bästa sätt ska kunna bidra till samhällsutveckling och fossilfrihet.

Projektet har ett tydligt användarperspektiv där kostnadseffektivitet och försörjningstrygghet (inklusive leveranssäkerhet) är avgörande. Dels för att möjliggöra omställningen av samhället till fossilfrihet, dels för att säkra näringslivets internationella konkurrenskraft – vilket är en förutsättning för investeringar, teknikutveckling och tillväxt.

För Svenskt Näringsliv är visionen tydlig. Sverige ska ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Detta gäller såväl år 2045 som hela vägen fram dit.

Sverige har sedan många decennier ett elsystem som haft en hög grad av försörjningstrygghet genom ytterst få svåra avbrott. Samtidigt har det funnits tillgång till el till en rimlig kostnad vid utbyggnader av industrier och städer. Tack vare omfattande investeringar i elnät och produktionsanläggningar för länge sedan har en tillit byggts upp till elsystemets förmåga att leverera, en tillit som nu utmanas.

Elsystemet genomgår nu en stor förändring med många utmaningar:

 • Om inte marknadslösningar för alla de tjänster elsystemet behöver för sin funktion finns på plats finns det stora risker för suboptimeringar i den elproduktion som byggs.
 • Om inte utbyggnaden av elproduktion och elnät sker i balans riskerar vi inlåsningseffekter och dålig marknadsfunktion.
 • Om inte prissignaler riktas mot de som investerar i elproduktionen riskeras inte bara suboptimeringar; då är även risken stor för att de ökade kostnaderna för systemtjänster kommer att läggas på elanvändarna.
 • Om inte miljötillståndsprövningen förenklas och snabbas upp försenas eller till och med hindras utbyggnaden och omställningen av elsystemet.

Det framtida elsystemet behöver kunna möta en användning på minst 200 TWh år 2045 för att möjliggöra klimatomställning och samhällsutveckling. Detta inkluderar en energieffektiviseringstakt som är den dubbla mot dagens. I många sammanhang innebär övergången från fossila bränslen till el en stor energieffektivisering, samtidigt som det innebär en ökad elanvändning.

År 2045 ligger bara sex mandatperioder bort. Många beslut måste fattas redan nu för att vi ska klara klimatmål samt skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och välstånd.

I denna rapport presenterar Kraftsamling Elförsörjning sina policyförslag som riktas till politiken. I korthet och väldigt övergripande kan dessa sammanfattas i de sex punkterna nedan:

 1. 1.
  Ändra målet för elsystemet till 100 procent fossilfritt.
 2. 2.
  Agera skyndsamt för att påskynda utbyggnaden av elnäten inom landet.
 3. 3.
  Sätt ett mål för försörjningstrygghet och leveranssäkerhet.
 4. 4.
  Möjliggör tillståndsprocesser anpassade till 2000-talet.
 5. 5.
  Säkerställ att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta producera el.
 6. 6.
  Påbörja arbetet med en elmarknadsöversyn som resulterar i ett kostnadseffektivt elsystem.
Skriven avLina Håkansdotter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist