REMISSVAR18 februari 2022

Remiss av SOU 2021:87 Granskning av utländska direktinvesteringar

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2021/03838
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-192

Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att det bör införas en möjlighet att granska utländska direktinvesteringar som kan ha en negativ påverkan på Sveriges säkerhet.

Svenskt Näringsliv delar också utredningens utgångspunkt att ett granskningssystem bara bör ta sikte på de skadliga investeringarna och inte vara mer ingripande än vad som behövs för att skydda svenska säkerhetsintressen. Emellertid riskerar förslaget i sin nuvarande form innebära en anmälningsplikt också för ett stort antal oproblematiska investeringar, med betydande administrativa kostnader för företag och granskande myndighet utan egentligt mervärde. Risken är också påtaglig för att detta skulle kunna ha en negativ inverkan på investeringar i svenska verksamheter. Svenskt Näringsliv avstyrker således delar av förslaget i sin nuvarande form. Svenskt Näringsliv menar att förslaget bör justeras så att anmälningsområdet förses med tröskelvärden, så att det omgående går att sålla ut sådana investeringar där det är sannolikt att en reell risk för negativ påverkan på Sveriges säkerhet inte föreligger. För investeringar under tröskelvärden där risk inte går att uteslutas och där annan information ligger till grund för misstanke om skadlig investering föreslår vi att det införs en möjlighet för myndigheten att själv initiera en granskning samt ett frivilligt anmälningsförfarande.

När det gäller verksamheter som omfattas hänvisar utredningen i flera delar till kommande förtydliganden i form av myndighetsföreskrifter eller förordning. Svenskt Näringsliv ser det som en förutsättning för den upplysnings- respektive anmälningsplikt som föreslås att det för berörd verksamhet klart framgår att den faktiskt omfattas. I den mån detta inte går att precisera med tillräcklig tydlighet, föreslår vi även här en kombination av frivillig anmälan och möjlighet till egeninitierad granskning i fall där myndigheten bedömer att risk för skada föreligger.

Om granskningssystemet ska fungera effektivt utan att det drabbar investeringar generellt krävs en omfattande underrättelse- och analysförmåga hos ansvariga myndigheter för att tidigt kunna identifiera skadliga investeringar alternativt verksamhetsområden som är utsatta för infiltration. Därtill är det nödvändigt med en automatiserad process för att omgående kunna avskriva oproblematiska investeringar. Risk föreligger annars för att granskningssystemet snabbt kommer överbelastas och investeringar som verkligen hotar Sveriges säkerhet, och där det kan förväntas att åtgärder vidtagits för att försöka kringgå svenska regler och lagar, inte fångas upp.

Ansvarig handläggareJohan SjöbergJonas BerggrenKarl Lallerstedt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist