Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 februari 2021

Ny rapport: ”Stor ökning av korta sjukfall.”

En kraftig ökning av antalet sjukskrivna registreras under våren, men sjukfallen var korta, det visar en rapport från Försäkringskassan som har analyserat pandemins effekter på sjukförsäkringen under den första pandemivågen mars-september 2020. Att Försäkringskassan inte begärde in läkarintyg i början av sjukskrivningarna påverkade också längden på de kortaste sjukfallen, enligt rapporten. Under mars och april startade dubbelt så många sjukfall som samma period 2019, en ökning med 82 000 sjukfall. 

Fanny Jatko, analytiker på Försäkringskassan, pekar på att det inte går att se kopplingen till Covid-19 och ökningen av avslag på sjukpenning efter dag 180. 

– Under första vågen av pandemin såg vi en stor ökning av korta sjukfall. Ökningen beror både på en ökad sjuklighet i covid-19 och på myndigheternas rekommendationer att vara hemma vid minsta symptom. Vi har inte alltid haft uppgift om diagnos för de korta sjukfallen eftersom Försäkringskassan avvaktat att begära in läkarintyg i början av sjukfall,  säger Fanny Jatko, analytiker på Försäkringskassan som har varit projektledare för rapporten.

Rapporten visar att de korta sjukfallen i många fall blivit exakt 21 dagar långa. För att minska belastningen på hälso- och sjukvården har Försäkringskassan inte krävt läkarintyg förrän dag 22. Enligt rapporten är sjukfall upp till 21 dagar i genomsnitt 3 dagar längre för månaderna mars till juni 2020, jämfört med samma månader under 2019. Fanny Jatko pekar på det ändrade arbetssättet, där Försäkringskassan i normalfallet avvaktat med att begära in läkarintyg under de första 21 dagarna i ett sjukfall kan ha påverkat sjukfallens längd.

Det har skett en ökning av sjukfall som är exakt 21 dagar. 
Fanny Jatko, analytiker, Försäkringskassan

– Det har skett en ökning av sjukfall som är exakt 21 dagar. Det är troligt att Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg har påverkat längden på korta sjukfall. Vi ser att myndigheters rekommendationer, ändrade arbetssätt och ändrade regler kan påverka beteenden hos personer som söker ersättning från sjukförsäkringen. Det gäller såväl sjukfrånvarons längd som att människor stannade hemma vid förkylningssymptom efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Fanny Jatko.

Pandemin har fått stor påverkan på sjukvården och många personer med pågående medicinsk rehabilitering har fått sin behandling inställd. Rapporten visar att antalet personer med förebyggande sjukpenning vid medicinsk rehabilitering minskade med nästan hälften i augusti 2020, jämfört med föregående år. Rapporten visar också att de regeländringar som gjordes av Försäkringskassan och regeringen för att fler långtidssjukskrivna skulle kunna få behålla sin sjukpenning efter dag 180, tycks haft begränsad påverkan på antal personer som får behålla sjukpenning efter dag 180. Mellan april och september var det 390 personer som fick sjukpenning efter dag 180, enligt de nya reglerna.

– Endast en mycket begränsad del av de personer som är sjuka mer än 180 dagar har fått sjukpenning efter att Försäkringskassan tillämpat något av undantagen. Det kan finnas flera möjliga orsaker till att det är få som Försäkringskassan bedömt omfattas av det tillfälliga undantaget. Det skulle kunna vara så att det inte är fler personer som uppfyller kriterierna för att omfattas av undantaget. Det kan också vara svårt för handläggare att identifiera personer som omfattas, när vi under samma tidperiod haft mindre kontakt med sjukskrivande läkare. Vi kommer titta närmare på det i nästa rapport, säger Fanny Jatko.

Andelen avslag på ansökan om sjukpenning efter dag 180 har ökat, trots reglerändringarna, enligt rapporten. Fanny Jatko pekar på att det inte går att se kopplingen till Covid-19 och ökningen av avslag på sjukpenning efter dag 180.

– Vi ser inte att ökningen har en koppling till pandemin. Både antalet avslag och andelen avslag har varit lägre för sjukfall med covidrelaterade diagnoser än för större diagnosgrupper som psykiatriska diagnoser och rörelseorganens sjukdomar. I den här rapporten har vi har analyserat de första sju månaderna i pandemin. I nästa rapport kommer vi kunna följa den andra vågen av pandemin, och kommer då kunna analysera hur personer som varit sjukskrivna med covid-19 under en längre period har haft sjukpenning, säger Fanny Jatko.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist