REMISSVAR17 oktober 2022

Remiss: Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2022/02803
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-89
 • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att förkorta tiden för generell rätt till tillfällig föräldrapenning (vab) till 40 dagar per barn och år, för barn upp till 12 år. Svenskt Näringsliv avstyrker dock förslaget i den del som innebär rätt till obegränsat antal vab-dagar per barn och år då underlag stödjer förälders behov av att avstå förvärvsarbete.
 • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att ta bort rätten till obegränsad vab för allvarligt sjukt barn.
 • Svenskt Näringsliv avstyrker förslagen som innebär utvidgad ersättningsrätt genom att fler situationer ger rätt till vab jämfört med gällande regelverk.
 • Svenskt Näringsliv avstyrker förslagen om utvidgad rätt till vab för barn mellan 16 och 18 år om barnet har särskilt tillsyns- eller vårdbehov.
 • Svenskt Näringsliv avstyrker förslagen om utvidgad rätt till vab för alla barn mellan 12 och 18 år.
 • Svenskt Näringsliv avstyrker förslagen om rätt till vab för barn mellan 18 och 21 år vid pågående skolgång om barnet har särskilt tillsyns- eller vårdbehov.
 • Svenskt Näringsliv avstyrker förslagen om slopande av den särskilda regleringen om rätt till vab för barn som ingår i personkretsen för LSS, samt slopande av de tio så kallade kontaktdagarna för barn som inte fyllt 16 år och som omfattas av LSS.
 • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om förkortad tid för vab-ansökan från 90 till 30 dagar efter VAB-tillfället. Svenskt Näringsliv anser dock att tiden bör kortas ytterligare och förordar en återgång till tidigare regelverk som innebar att ansökan sker i samband med vab-tillfället.
 • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen om utvidgade möjligheter att överlåta vab när ordinarie vårdare är sjuk.
 • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att i lag reglera krav på intyg fr o m dag 8 i barnets vårdperiod, och anser att sådant intygskrav alltid ska gälla när vårdperioden överstiger sju dagar.
 • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslag som möjliggör kontroll av inkomstuppgifter genom tillgång till arbetsgivardeklarationen, men motsätter sig att analys ska genomföras om utökat antal uppgifter i arbetsgivardeklarationen då det innebär ökad uppgiftslämnarbörda för arbetsgivaren.
 • Svenskt Näringsliv instämmer med bedömning om att Försäkringskassan ges i uppdrag att utöka andelen kontroller och ta fram en ändamålsenlig digital lösning för kommunikation med arbetsgivare. Sådan digital lösning bör även innebära att arbetsgivare kan kontrollera frånvaro och kommunicera med Försäkringskassan.
 • Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om uppgiftsskyldighet avseende huvudman för verksamhet enligt skollagen för att möjliggöra kontroll av frånvaro avseende barn under 12 år.
 • Svenskt Näringsliv instämmer med bedömning om att Försäkringskassan och Skolverket ges i uppdrag att analysera och föreslå hur Försäkringskassan digitalt ska kunna inhämta uppgifter om barns frånvaro från förskolor och skolor.
 • Svenskt Näringsliv tillstyrker föreslaget ikraftträdande den 1 januari 2024 såvitt avser de förslag som tar sikte på att minska missbruk och felaktiga utbetalningar av vab-ersättning.
Ansvarig handläggareCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist