REMISSVAR25 oktober 2022

Remiss: Förlängt undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2022/04065
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-139

Tidsbegränsade undantag från bedömningen enligt rehabiliteringskedjan har gällt sedan april 2020 och gäller för närvarande till och med den 31 december 2022, i de fall den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av covid-1 9. Det tidsbegränsade undantaget har sin bakgrund i hälso- och sjukvårdens behov av kraftfulla prioriteringar på grund av covid-1 9-pandemin, vilket inneburit att icke akuta vårdinsatser fått skjutas upp.

Enligt den remitterade promemorian framgår att vårdköerna fortsatt växer då vårdprodukt onen inte är tillräcklig för att både ta om hand det uppdämda vårdbehovet och ny vårdefter frågan. Av aktuella uppgifter från SKRs nationella väntetidsdatabas framgår även att det är fortsatt omfattande vårdköer samt att det för viss vård och behandling till och med är ökande vårdtider. Mot denna bakgrund föreslås i promemorian att undantaget från bedömning enligt rehabiliteringskedjan vid uppskjuten vård eller rehabilitering förlängs till och med den 31 de cember 2023. Svenskt Näringsliv delar bedömningen i den remitterade promemorian om att nödvändiga insatser från hälso- och sjukvården även under 2023 kan komma att skjutas upp på grund av fortsatta effekter relaterade till covid-1 9-pandemin.

Svenskt Näringsliv tillstyrker därför försla get om att förlänga det tidsbegränsade undantaget från bedömning efter dag 180 och 365 mot normalt förekommande arbete vid prövning av rätten till sjukpenning, om den försäkrades vård eller rehabilitering försenats på grund av effekter av covid-19 och övervägande skäl talar för återgång i ordinarie arbete. Svenskt Näringsliv tillstyrker även att det förlängda un dantaget ska gälla till ochmed1en 31 december 2023.

Ansvarig handläggareCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist