NYHET21 november 2023

Säkerhetsläget: Nu krävs tydliga prioriteringar och snabb beslutskraft

Företag och myndigheter måste agera nu för att hantera det svåra säkerhetsläget. Det största felet är att vänta på den perfekta lösningen, skriver Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.

Se hela konferensen i efterhand

Under fredagen den 17 november arrangerade för första gången Svenskt Näringsliv tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) en konferens om försörjningsberedskap. Över 150 deltagare fanns på plats under hela dagen och 17 panellister presenterade olika perspektiv kring företags omställningsförmåga, konsekvenser av kommande svenskt Nato-medlemskap och erfarenheter från Ukraina.

Konferensen riktade sig till en operativ nivå, innebärande att presentationerna och rekommendationerna var konkreta med ett tydligt mervärde för både planering som praktiskt genomförande.

Konferensen inleddes med korta anföranden från Statssekreterare Johan Berggren, Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke och MSBs gd Charlotte Petri Gornitzka. Att särskilt notera var budskapet från Statssekreterare Berggren att säkerhetssituationen som Sverige befinner sig i är mycket, mycket, mycket allvarligt. En ny definition av allvaret då det inte längre går att upprepa att läget förvärrats mer eller mindre på veckobasis.

Det som emellertid behövs är att stat och näringsliv agerar snabbare tillsammans

Konferensen var i sin helhet mycket väl genomförd med oerhört intressanta och förhoppningsfulla om än allvarsamma budskap från panelerna. Från panelen kring företags omställningsförmåga kan särskilt noteras det omfattande arbete som bedrivs inom ramen för additiv tillverkning och 3D-printing. En slutsats från panelens diskussioner var att väldigt mycket görs redan idag och möjligen missar vi att ta tillvara detta på rätt sätt. Det kommer inte gå att från statens sida förvänta sig att företag upprätthåller en omställningsförmåga på lång sikt om denna förmåga inte blir föremål för upphandling och avtal.

Från Natopanelen kan slutsatsen dras att Sverige, inkluderat företagen, är inne på helt rätt spår med den fördjupade totalförsvarsplaneringen. Det är inte fråga om att bygga upp parallella kravspecifikationer för ett Nato-medlemskap å ena sidan och för samhällets robusthet, militärt och civilt å andra sidan utan den förmågeutveckling och de ökade satsningar som behöver göras inom totalförsvaret kommer stärka Sverige både som Natomedlem och som enskild nation. Det som emellertid behövs är att stat och näringsliv agerar snabbare tillsammans. Vi måste lägga in en högre växel.

Summa summarum kan det konstateras att vi, från näringslivet till ansvariga myndigheter, har en gemensam intention och bild av vad som behöver göras

Från diskussionerna inom Ukrainapanelen var det uppenbart att det finns ett flertal konkreta åtgärder som vi kan och behöver genomföra omgående. Allt från att bättre utveckla vår kontinuitets- och beredskapsplanering till handgripliga åtgärder som att tillse att vi har reservkraft, dricksvattenreserver och matransoner för lagring hos den enskilda verksamhetsutövaren. 

Summa summarum kan det konstateras att vi, från näringslivet till ansvariga myndigheter, har en gemensam intention och bild av vad som behöver göras. Därtill har vi redan i stort förmåga och resurser. Det som dock saknas är tydliga prioriteringar samt snabb och effektiv beslutskraft. Vi måste lämna uppfattningen att allt måste bli perfekt och rätt från början. Vi behöver agera nu och justera allt eftersom vid behov. Säkerhetsläget kräver det och det största fel vi kan göra är att vänta på den perfekta lösningen.

Säkerhetspolitik och totalförsvar
Skriven avJohan Sjöberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist