NYHET10 oktober 2017

Delade meningar om elektronisk rapportering

Konsulter och rådgivare är positiva till EU-krav på elektronisk rapportering av finansiella data från noterade företag från 2020 medan företag hellre ser att utvecklingen drivs av investerare och kundkrav. Så sammanfattar Claes Norberg, professor och redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv diskussionen när de främsta experterna på området från akademi, företag och rådgivare samlades i Stockholm.

Claes Norberg är professor och redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Caroline af Ugglas, vice VD på Svenskt Näringsliv inledde seminariet med att berätta om sina egna erfarenheter av att ta del av finansiell rapportering. Caroline af Ugglas erfarenhet av kapitalförvaltning, på Skandia och som styrelseledamot i flera noterade bolag, är att man alltid behöver göra justeringar av de siffror som rapporteras externt för att kunna jämföra med andra bolag.

Rita Clijmans från IASB, den privaträttsliga organisation som tar fram internationella redovisningsstandarder (IFRS) som tillämpas av noterade företag i Europa och stora delar av övriga världen, förklarade hur man kan arbeta med den taxonomi för klassificering av finansiella data som tas fram av IASB och där XBRL är en standard för överföringen av data.

– Fokus måste vara på användbarhet eftersom en stor del av alla data inte används. Men bra data räcker inte om de inte kan levereras. Innehåll är också att organisera data. Slutmålet måste vara att kunna kommunicera bättre.

Rita Clijmans är en stark förespråkare av användning av IFRS-taxonomin och rapportering med XBRL. Hon pekade på fem skäl till detta.

– XBRL ökar tillgängligheten, ger en mer direkt och objektiv information, den sänker kostnaderna, möjliggör anpassning av data och underlättar analys av data.

Mikael Komarek, senior policy officer på ESMA, den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, berättade om bakgrunden till kraven på elektronisk rapportering av finansiell rapportering från noterade bolag från 2020. Kraven berör 7500 noterade företag i EU varav 5300 är koncerner som redovisar i enlighet med IFRS. ESMA har ansvaret för att ta fram ett standardformat för rapporteringen.

– ESMA överväger idag ett format som innebär att årsredovisningen upprättas i xhtml och att de finansiella rapporterna för koncernen taggas i XBRL, vilket möjliggör behandling av data med dator.

Walter Schuster, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, konstaterade att XBRL-taxonomierna kommer att påverka alla aktörer som arbetar med finansiell rapportering. Det pågår också en snabb utveckling på området. All rapportering kommer att påverkas men också hur rapporteringen samlas in, används och hur den publiceras. Enligt Schuster drivs utvecklingen nu mer av nya tekniska möjligheter än av användares efterfrågan.

Michael Fechner, Daimler, redogjorde för företagets arbete med rapportering till investerare och andra stakeholders. Daimler var tidigt ute med digital rapportering på webben med rapporter i html-format och har t o m fått en utmärkelse för världens bästa online-rapport.

– Vi vill vara bäst, inte bara på bilar utan också för investerare. En viktig anledning är att Daimler har hela 70 procent institutionella investerare som ägare. Eftersom vi inte har någon huvudägare måste vi konkurrera på marknaden för att få de bästa investerarna.

Idag presenterar Daimler all rapportering som pdf-filer på hemsidan och alla viktiga tabeller finns även som datablad. Dessutom presenteras rapporter som videos på hemsidan. Daimler har också som det första företaget i världen emitterat en obligation med hjälp av blockchain-teknologi.

– Den drivande kraften ska inte vara reglering. Det ska vara marknaden som ställer krav. Allt vi gjort hittills har utvecklats av krav från våra investerare.

Hans Buysse, partner på Clairfield Benelux NV, pekade på den snabba utvecklingen av tillgång till allt mer data. Men för att kunna hantera all ny data måste vi få dem i ett strukturerat format och det är här XBRL kommer in. Enligt Buysse är det användarna som vill ha mer och driver utvecklingen.

Phil Fitz-Gerald, från Financial Reporting Lab, arbetar med utveckling av finansiell rapportering hos den engelska normgivaren FRC.

Han konstaterar att det sker en ökad användning av företagsspecifika appar för rapportering. Enligt de undersökningar som gjorts av Financial Reporting Lab anser de flesta investerare att rapportering i pdf-format uppfyller alla behov. Användare hittar också sina egna vägar för att hämta och bearbeta information.

Stig Enevoldsen, styrelseledamot i EFRAG - den europeiska redovisningsnormgivaren - berättade om införandet av digital rapportering med XBRL i Danmark.

– Vår erfarenhet är att det blev dyrt för både företag och revisorer. Idag är det ingen som använder det för att behandla finansiell information.

I efterföljande diskussion pekade Michael Fechner på detsamma som Caroline af Ugglas; att de som använder finansiella data inte kan vara säkra på vad som ingår i exempelvis resultatet och att de därför måste göra egna justeringar för att kunna jämföra olika bolag.

Hans Buysse menade att de haft samma problematik i Belgien som i Danmark men att de som använder systemen måste träna och bli bättre. Stig Enevoldsen ville i stället se en utveckling av finansiell rapportering där fler kan ta till sig och förstå data, även de som är tekniskt mindre kunniga.

Claes Norberg avslutade seminariet med att konstatera att det är möjligheten för användaren att ta emot data som är det viktiga. Att tagga data tillför egentligen ingenting. Det är hur användare kommer att kunna använda data som till slut driver utvecklingen, inte hur den är strukturerad.

Anders Ydstedt

Internationella skattefrågorSkatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist