REMISSVAR7 september 2021

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/02661
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-125
  • Svenskt Näringsliv är i grunden positivt till att direktivet revideras och moderniseras för att anpassas till klimatmålen och stärka en sund konkurrens inom unionen. Samtidigt är det viktigt att konkurrenskraften för företagen inte försämras. En mer ändamålsenlig utformning av skatten, för att gynna klimatet och prissätta utsläpp, hade varit att införa en obligatorisk koldioxidskattekomponent i direktivet.
  • Konsekvenserna för det svenska näringslivet är alltför oklara och därför måste en grundlig konsekvensanalys göras avseende företagens energibeskattning och konkurrenskraft. Vidare har det inte publicerats någon konsekvensanalys för hur de olika förslagen inom ramen för fit for 55 samlat påverkar förutsättningarna för företagen.  
  • Svenskt Näringsliv delar regeringens ståndpunkt att en medlemsstat även fortsättningsvis måste ges möjlighet att beskatta el och bränslen olika beroende på var och hur bränslet används. Med anledning av detta är det viktigt att regeringen verkar för att det inom direktivets ramar ska vara möjligt att även fortsatt kunna beskatta yrkesmässig förbrukning på EU:s minimiskattenivå.
  • Den föreslagna rankingen mellan olika bränslen med beaktande av miljöprestanda kan bli utmanande och få snedvridande effekter.
  • Hållbara biobränslen bör fortsatt undantas från beskattning.
  • Undantag och nedsättningar bör främst användas för att främja EU:s konkurrenskraft och för att undvika koldioxidläckage, inte för socialpolitiska syften som ”energy poverty”.
  • Svenskt Näringsliv instämmer i regeringens ställningstagande att Sverige inte ska stödja eventuella förslag från kommissionen om övergång från enhällighet till kvalificerad majoritet inom EU på skatteområdet. Det är angeläget att värna om nationell suveränitet i skattefrågor.
  • Den föreslagna genomförandetiden för medlemsstaterna till den 1 januari 2023 är orimligt kort.
  • Kravet på enhällighet ger regeringen ett veto. Sverige har alla möjligheter att driva på viktiga förändringar av det föreslagna direktivet, en möjlighet som måste användas för att inte försämra förutsättningarna för företag i Sverige.
Ansvarig handläggareMarie Knutsen-ÖyRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist