REMISSVAR13 april 2022

Remiss av promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt

MOTTAGARE
<br/>Finansdepartementet<br/>
Externt diarienummer
Fi2022/00478
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-24
  • Svenskt Näringsliv är fortsatt av den uppfattningen att elektronikskatten aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för företag i Sverige i form av bl.a. ökad administration.
  • Givet att skatten behålls, är det positivt att den förenklas och att distinktionen mellan reaktivt och additivt tillsatta ämnen tas bort. Förändringen kommer att underlätta företagens administrativa hantering av skatten såväl som myndigheternas kontroll.
  • Möjligheten till full avdragsrätt är en hygienfråga för skattens trovärdighet som miljöstyrmedel. Det är orimligt att företag ska beskattas trots att de lyckats fasa ut de kemikalier som skatten avser att träffa.
  • Mot bakgrund av att de föreslagna lagändringarna inte avser påverka de statsfinansiella intäkterna, är det viktigt att följa upp och säkerställa att de justerade skattenivåerna inte leder till en ökad beskattning.
  • Nyttan med cirkulär ekonomi är en global angelägenhet som Sverige bör främja och inte motverka. Begagnande varor bör därför som helhet undantas från skatten oavsett varornas ursprung
  • Det är anmärkningsvärt att promemorian inte har följt regeringens egna expertmyndigheters, Kemikalieinspektionen (KEMI) och Skatteverket, förslag att koppla skatten till specifika kemikalier i flamskyddsmedel som finns i varorna. Myndigheternas förslag hade gjort lagen mer ändamålsenlig och träffsäker i förhållande till de motiv som ligger till grund för skatten.
  • Fosforbaserade ämnen bör inte beskattas, åtminstone till dess att omställning från klor- och brombaserade flamskyddsmedel har skett. Detta bör beaktas i de föreslagna förändringarna om syftet är att uppnå ett mer ändamålsenligt styrmedel.
Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist