REMISSVAR17 februari 2021

Remiss Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet. Svar senast 22 februari 2021

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/05036
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-220

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för att understödja övergången till ett förlängt arbetsliv (prop. 2020/21:1 utg.omr. 11 avsnitt 3.8). I propositionen aviserades även att vissa åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras 2023 respektive 2026 (prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 13.11). Detta förslag har nu remitterats i här aktuell promemoria. I promemorian föreslås att  åldersgränsen för förhöjt grundavdrag ändras från 65 till 66 år 2023 och till 67 år 2026 och att  socialavgifter och allmän löneavgift från och med den 1 januari 2023 betalas till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 66 år och från och med den 1 januari 2026 till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 67 år. Synpunkter som framförs i remissvaret:  SN konstaterar att underlaget i promemorian rörande de ekonomiska konsekvenserna inte är fullständigt. Framför allt saknas analys avseende de ökade statsutgifter som följer av införande av riktåldrar i socialförsäkringen. Det finns också skäl att kritisera förslaget om ändrad åldersgräns för arbetsgivaravgiften då det i praktiken innebär höjd arbetsbeskattning och ökade lönekostnader för företagen. Regeringen bör enligt SN prioritera reformer och insatser som säkrar jobb och företagande, något som är särskilt angeläget de närmsta åren då ekonomin lär vara inne i en återhämtningsfas efter coronapandemin.

Ansvarig handläggareRichard Hellenius
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist