REMISSVAR25 mars 2024

Vågade skatter - Navigering i sjöfartens förutsättningar

MOTTAGARE
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
Ll2024/00068
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-26

Svenskt Näringsliv välkomnande tonnageskatten när den infördes och är positiv till regeringens ambition att ytterligare stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet, samtidigt som Sveriges beredskap stärks.

Mot bakgrund av den nu rådande internationella konkurrenssituationen för rederinäringen tillstyrker Svenskt Näringsliv ändringar av tonnageskatten och borttagandet av stämpelskatten på fartyg. Respektive branschorganisationer m.fl. torde närmare kunna utveckla vilka eventuella effekter ändringarna kan bedömas få för de specifika branscherna.

Det uttalade syftet med förslaget - att öka andelen svenskflaggade fartyg - torde medföra en ökning av de totala skatteintäkterna för svenska staten. Det skattebortfall som utredningen vid en statisk beräkning inom den aktuella sektorn redovisar torde därför reduceras. Mot bakgrund av detta avstyrker Svenskt Näringsliv utredningens förslag om att farledsavgiften ska höjas, vilket utredningen själv konstaterar, har en negativ inverkan på sjöfartens konkurrenskraft.

En generell sänkning av den svenska bolagsskatten skulle självfallet minska konkurrensnackdelen för svenska rederier liksom medföra en stimulans för företagsinvesteringar generellt i Sverige. Detta skulle då i sin tur medföra ökade skatteintäkter genom ökad sysselsättning och ökad ekonomisk aktivitet. Sverige bör därför ha beredskap för att sänka bolagsskatten för att öka investeringarna och konkurrenskraften hos svenska företag. Även om bolagsskatten sänks kan det emellertid behövas speciella insatser för att möta den internationella konkurrensen inom rederinäringen.

Ansvarig handläggareRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist