NYHET7 november 2023

Effektiv regelförbättring i sikte? 

Näringslivets Regelnämnd (NNR) har tagit fram och sammanställt 19 regelförbättringsförslag inom områdena skatt, miljö och god myndighetsutövning. Förslagen skulle, om de genomfördes, få en stor och positiv effekt för näringslivet - inte minst för SME-företagen, menar Anna Hedensjö Johansson.

Anna Hedensjö Johansson är ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv.

Näringslivets Regelnämnd (NNR) har tagit fram och sammanställt 19 regelförbättringsförslag inom områdena skatt, miljö och god myndighetsutövning. Detta är de områden som företagen upplever som mest problematiska ur ett regelperspektiv. 

Sammanställningen skickades nyligen in som en hemställan till berörda ministrar och departement. Detta i syfte att hjälpa till med att prioritera bland vilka regler som förenklingsrådet bör börja sitt arbete med för att få till en konstruktiv rivstart. 

Förslagen skulle, om de genomfördes, få en stor och positiv effekt för näringslivet. Många av dem är dessutom redan färdigutredda och kan snabbt träda i kraft, vilket vore till stor nytta för speciellt de små och medelstora företagen (SME). 

– Regelbördan är, och har länge varit, tung för företagen att bära. Regler och byråkrati stjäl viktig tid och energi - tid som med fördel skulle kunna läggas på affärsutveckling och tillväxt. Minskade administrativa bördor, kortare väntetider för tillstånd, samt lägre kostnader relaterade till att följa regelverken skulle hjälpa företagarna att bättre klara lågkonjunkturer och att kunna bibehålla eller öka sin konkurrenskraft, säger Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv.

Större företag har i allmänhet lättare att hantera administration kring regelverken, men för mindre företag uppleves det som problematiskt. Därför skulle satsningar på regelförbättring vara till stor hjälp och snabbt ge en positiv effekt på investeringar och tillväxt. 

– Det är bland små och medelstora företag som de allra flesta jobben skapas. En minskning av regelbördan kommer troligen snabbt ge resultat på det området och i förlängningen också på företagens vilja till expansion och därmed tillväxten. 

Regelförbättringar är ett förhållandevis billigt och enkelt sätt att hjälpa det svenska näringslivet att bli mer framgångsrikt. Satsningar som inrättande av förenklings- respektive implementeringsråd är därför mycket välkomna, menar Anna Hedensjö Johansson. 

– Detta är ett mycket bra initiativ av regeringen och kan rätt utfört vara till stor nytta för SME-företag. Det som är bra för SME-företag är generellt bra för alla företag och hela samhället vinner på en gynnsam miljö för företagande och tillväxt. 

RegelförbättringSME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist